Pla d'estudis Grau en Traducció i Interpretació

Guies docents de les assignatures

Títol que s'obté

Graduat/ada en Traducció i Interpretació

Horaris

Matí.

Informació del pla d’estudis

Taula de crèdits per curs

  Formació bàsica Obligatoris  Optatius Treball de Final de Grau
1r curs 60      
2n curs   60    
3r curs   60    
4t curs   18 36 6
Totals 60 138 36 6

Molt important: consulteu el document annex a l'apartat Informació addicional al pla d'estudis.

Període lectiu

Anual.

Règim d’estudi

Temps complet (la UAB preveu una via lenta, que consisteix en una matriculació mínima de 30 crèdits anuals per facilitar la conciliació de la vida acadèmica i laboral).

Mencions

Formació General
Menció en Traducció Especialitzada
Menció en Traducció Editorial
Menció en Traducció Social i Institucional
Menció en Interpretació

Assignatures de formació bàsica i obligatòries

1r curs 2n curs
 • Llengua Catalana per a Traductors i Intèrprets 1 o Idioma Català per a Traductors i Intèrprets 1 (*)
 • Llengua Castellana per a Traductors i Intèrprets 1 o Idioma Castellà per a Traductors i Intèrprets  1 (*)
 • Idioma B per a Traductors i Intèrprets 1
 • Idioma C per a Traductors i Intèrprets 1
 • Introducció a les Tecnologies de la Traducció i de la Interpretació
 • Idioma B per a Traductors i Intèrprets 2
 • Idioma C per a Traductors i Intèrprets 2
 • Iniciació a la Traducció B-A
 • Llengua Catalana o Castellana per a Traductors i Intèrprets 2 o Idioma Castellà per a Traductors i Intèrprets  2  (*)
 • Idioma B per a Traductors i Intèrprets 3
 • Idioma i Traducció C1
 • Traducció B-A 1
 • Història de la Traducció i de la Interpretació
 • Traducció A-A o Idioma Català per a Traductors i Intèrprets  2 (**)
 • Idioma B per a Traductors i Intèrprets 4
 • Idioma i Traducció C2
 • Traducció B-A 2
 • Documentació Aplicada a la Traducció i a la Interpretació
3r curs 4t curs
 • Fonaments per a la Mediació Cultural en Traducció i Interpretació B
 • Idioma i Traducció C3
 • Traducció B-A 3
 • Teoria de la Traducció i de la Interpretació
 • Tecnologies de la Traducció i la Interpretació
 • Traducció Inversa
 • Idioma i Traducció C4
 • Iniciació a la Interpretació
 • Iniciació a la Traducció Especialitzada B-A
 • Terminologia Aplicada a la Traducció i la Interpretació
 • Idioma i Traducció C5
 • Idioma i Traducció C6
 • Tècniques de Preparació a la Interpretació Consecutiva B-A
 • Treball de Final de Grau 


(*) Assignatures alternatives previstes per a aquells estudiants procedents d'altres comunitats o d'altres països.

(**) Cursaran obligatòriament Traducció A-A els alumnes que en el moment de la matriculació, faci 4 anys o més que resideixen en un territori en què el català sigui llengua oficial, així com els que hagin estat escolaritzats durant un mínim de 6 anys a Catalunya (encara que en el moment de la matriculació faci menys de 4 anys que resideixin en un territori en què el català sigui llengua oficial).
Cursaran obligatòriament "Idioma català 2" els alumnes que en el moment de la matriculació faci menys de 4 anys que resideixen en un territori en què el català sigui llengua oficial, així com els que no hagin estat escolaritzats durant un mínim de 6 anys a Catalunya.

Assignatures optatives

Els estudiants han de cursar 36 ECTS entre l'oferta d'assignatures optatives del grau en Traducció i Interpretació. Algunes assignatures s'oferiran biennalment.

Les assignatures que s'ofereixen són totes les de les mencions i també les següents:

4t curs
 • Pràctiques Externes (inclou 1 crèdit d'Orientació Professional) /6 cr.
 • Fonaments per a la Mediació Cultural en Traducció i Interpretació A /6 cr.
 • Fonaments per a la Mediació Cultural en Traducció i Interpretació C /6 cr. 
 • Fonaments per a la Mediació Cultural en Traducció i Interpretació D (Grec Modern o Romanès) /6 cr.
 • Idioma C per a Traductors i Intèrprets 1 /9 cr. 
 • Idioma C per a Traductors i Intèrprets 2 /9 cr. 
 • Idioma D per a Traductors i Intèrprets 1 (Grec Modern, Romanès o Txec) /6 cr.
 • Idioma D per a Traductors i Intèrprets 2 (Grec Modern, Romanès o Txec) /6 cr.


Els estudiants que optin per una especialització poden cursar una de les mencions programades dins del grau en Traducció i Interpretació.
Per a obtenir una menció s'han de cursar, com a mínim, 30 crèdits de la menció triada.

Menció en Traducció Especialitzada Menció en Traducció Editorial
 • Traducció Tècnica i Científica B-A /6 cr.
 • Traducció Jurídica i Financera A-A i B-A /6 cr.
 • Traducció Inversa Especialitzada /6 cr.
 • Traducció Audiovisual i Localització A-A i Anglès A/6 cr.
 •  Tradumàtica /6 cr.
 • Llengua d'Especialitat (A) per a Traductors i Intèrprets /3 cr.
 • Idioma d'Especialitat (B) per a Traductors i Intèrprets / 3 cr.
 • Traducció Especialitzada B (Francès o Alemany)-A / 6 cr.
 • Traducció Literària B-A /6 cr.
 • Traducció de Textos Editorials no Literaris B-A /6 cr.
 • Edició i Revisió de Textos (A) /6 cr.
 • Literatura (A) per a Traductors /6 cr.
 • Literatura Estrangera per a Traductors /6 cr.
 • Lingüística Aplicada a la Traducció /6 cr.
 • Traducció Literària i Editorial B (Francès o Alemany)-A / 6 cr.
Menció en Traducció Social i Institucional Menció en Interpretació
 • Traducció Jurídica i Financera A-A i B-A /6 cr.
 • Mediació Social per a Traductors i Intèrprets /3 cr.
 • Introducció a les Institucions Nacionals i Internacionals per a Traductors i Intèrprets /3 cr.
 • Expressió Oral A per a Intèrprets /3 cr.
 • Expressió Oral B per a Intèrprets /3 cr.
 • Tècniques de Preparació a la Interpretació Bilateral B-A-B /6 cr.
 • Traducció Inversa Especialitzada /6 cr.
 • Traducció Especialitzada B (Francès o Alemany)-A / 6 cr.
 • Tècniques de Preparació a la Interpretació Bilateral B-A-B /6 cr.
 • Pràctiques d'Interpretació Bilateral B-A-B /6 cr.
 • Expressió Oral A per a Intèrprets /3 cr.
 • Expressió Oral B per a Intèrprets /3 cr.
 • Mediació Social per a  Traductors i Intèrprets /3 cr.
 • Introducció a les Institucions Nacionals i Internacionals per a Traductors i Intèrprets /3 cr.
 • Traducció Inversa Especialitzada /6 cr.
 • Llengua d'Especialitat (A) per a Traductors i Intèrprets /3 cr.
 • Idioma d'Especialitat (B) per a Traductors i Intèrprets /3 cr.