Pla d'estudis Grau en Traducció i Interpretació

Competències bàsiques

 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d’'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Competències específiques

 • Comprendre textos escrits en llengua A per a poder traduir
 • Produir textos escrits en llengua A per poder traduir.
 • Comprendre textos orals en llengua A per poder interpretar.
 • Produir textos orals en llengua A per poder interpretar.
 • Comprendre textos escrits en un idioma estranger per poder traduir.
 • Produir textos escrits en un idioma estranger per poder traduir.
 • Comprendre textos orals en un idioma estranger per poder interpretar.
 • Produir textos orals en un idioma estranger per poder interpretar.
 • Aplicar coneixements culturals per poder traduir. 
 • Aplicar coneixements culturals per poder interpretar.
 • Aplicar coneixements temàtics per poder traduir.
 • Aplicar coneixements temàtics per poder interpretar.
 • Aplicar coneixements literaris per poder traduir.
 • Dominar els aspectes relacionats amb l'evolució històrica de la traducció i de la interpretació.
 • Dominar els fonaments teòrics de la traducció i de la interpretació.
 • Dominar els fonaments lingüístics de la traducció i de la interpretació.
 • Demostrar que es coneixen els condicionaments, agents i institucions que intervenen en la traducció i interpretació.
 • Utilitzar els recursos tecnològics per poder traduir.
 • Utilitzar els recursos tecnològics per poder interpretar.
 • Utilitzar els recursos de documentació per poder traduir.
 • Utilitzar els recursos de documentació per poder interpretar.
 • Utilitzar els recursos terminològics per poder traduir.
 • Utilitzar els recursos terminològics per poder interpretar.
 • Dominar els principis metodològics que regeixen la traducció. 
 • Dominar els principis metodològics que regeixen la interpretació.
 • Dominar els aspectes professionals de la traducció.
 • Dominar els aspectes professionals de la interpretació.
 • Resoldre problemes de traducció de textos no especialitzats.
 • Resoldre problemes de traducció de diferents camps d'especialització (textos jurídics i financers, científics i tècnics, literaris, audiovisuals, localització).
 • Resoldre problemes de traducció a la vista.
 • Resoldre problemes d'interpretació bilateral. 
 • Resoldre problemes d'interpretació consecutiva. Integrar coneixements i habilitats per elaborar un treball acadèmic o professional relacionat amb la traducció o la interpretació.

Competències transversals

 • Treballar en equip.
 • Dissenyar i gestionar projectes.
 • Raonar críticament.
 • Treballar en un context multicultural.
 • Aprendre de manera estratègica, autònoma i contínua.
 • Treballar de forma ètica.