Taula d’accés

Els alumnes que volen accedir a aquesta titulació tenen, segons els estudis de procedència, diferents vies d'accés: 

Tipus d'accés Preferència d'accés Nota de tall curs 18-19

Des de Batxillerat + PAU i des de CFGS

Assignatures de la fase específica de les PAU que ponderen:

 • Anàlisi Musical (0.1)
 • Cultura Audiovisual (0.1)
 • Dibuix Artístic (0.1)
 • Dibuix Tècnic (0.1) 
 • Disseny (0.1)
 • Economia de l'Empresa (0.1)
 • Fonaments de les Arts (0,1)
 • Geografia (0.1)
 • Grec (0.2)
 • Història de l'Art (0.1)
 • Literatura Catalana (0.2)
 • Literatura Castellana (0.2)
 • Llatí (0.2)
 • Matemàtiques Aplicades a les CC. Socials (0.1)

Alemany 5,000

Anglès 7,324

Francès 5,125
 

Proves d'accés per a més grans de 25 anys Opció d'Arts i Humanitats --- Alemany / 5,000 Anglès / 5,313 (CAT); 6,840 (NO CAT) Francès
Altres Acreditació professional +40 anys
Proves + de 45 anys
Titulats universitaris
Canvi d'estudis i convalidacions

---  Alemany / --- Anglès /--- Francès
5,000 Alemany / 5,000 Anglès / --- Francès
Els estudiants que triïn anglès d'idioma B han de superar un prova d'aptitud personal (PAP). Els que triïn francès o alemany han de fer una entrevista.

Codi de preinscripció

21058 (Alemany)
21064 (Anglès)
21065 (Francès)

Perfil de l’estudiant

Els estudiants han de tenir, en l'idioma B que desitgin cursar (anglès, francès o alemany), un nivell mínim corresponent al nivell B1 (per al francès i l'alemany) o B2 (per a l'anglès), del Marc europeu comú  de referència per a les llengües: aprenentatge, ensenyament i avaluació.

Proves d'accés especials:

 • Els estudiants que triïn francès o alemany com a idioma B han d'acreditar els seus coneixements mitjançant certificació expedida per un organisme competent o bé fer una tutoria de professors de la FTI en què es determinarà si tenen el nivell adequat.
 • Els estudiants que triïn anglès com a idioma B han de fer una prova d'accés.

   
 • Els alumnes que accedeixin a la universitat sense un coneixement suficient del castellà o del català (alumnes estrangers o procedents d'altres comunitats autònomes espanyoles en les quals el català no és oficial) han de cursar una d'aquestes llengües com a "idioma", en grups especials, per tal d'adquirir un coneixement suficient que els permeti treballar a partir d'aquestes llengües.

Formació complementària

La Facultat de Traducció i d'Interpretació ofereix cursos propedèutics d'idioma B1 (alemany, anglès i francès) per als estudiants de primer curs.
També ofereix cursos de castellà i català per a estudiants d'intercanvi.

Taules d’adaptacions

Podeu consultar en aquest enllaç la taula d'equiparacions entre la Llicenciatura i el grau.

Tota la informació sobre tràmits sobre reconeixements i adaptacions, la podeu trobar a l'apartat d'informació acadèmica.

Prova d'accés obligatòria.

Per accedir al grau de Traducció i Interpretació cal fer una prova d'accés. Llegeix atentament la informació sobre la preinscripció a aquesta titulació.

Preinscripció al grau de Traducció i d'Interpretació (informació molt important)