Manual del SGIQ de la Facultat de Veterinària

Sistema de garantia Interna de Qualitat (SGIQ) de la Facultat de Veterinària

El SGIQ reflecteix el compromís ferm de la Facultat de Veterinària amb la qualitat dels seus programes formatius de grau i postgrau.

Aquest sistema de gestió de la qualitat s'ha dissenyat seguint les directrius del programa AUDIT i les recomanacions de les agències de qualitat AQU.CAT, ANECA i ENQA.
 

Manual del SGIQ de la Facultat de Veterinària

Pla d'Acció Tutorial de la UAB

Pla d'acció tutorial de la facultat de Veterinària

Certificat AUDIT del SGIQ de la Facultat
 
PROCESSOS DEL SGIQ DE LA FACULTAT DE VETERINÀRIA
 
Processos estratègics
        PE1: Definició de la política i objectius de qualitat (.pdf)
        PE2: Definició, desplegament i seguiment del SGIQ (.pdf)
        PE3: Creació i disseny de noves titulacions. Mapa de titulacions (.pdf)

        PE6: Acreditació de titulacions de Graus i de Màsters Universitaris. (.pdf
 
Processos claus
        PC2: Programació docent de les assignatures. Guies docents (.pdf)
        PC3.1: Gestió de Pràctiques Externes (.pdf)
        PC3.2: Gestió del Treballs de Fi d'Estudis (.pdf)
        PC4: Orientació a l'estudiant (.pdf)
        PC5: Avaluació de l'Estudiant (.pdf)
        PC6: Gestió de la mobilitat dels estudiants (.pdf)
        PC7: Seguiment, avaluació i millora de les titulacions (.pdf)
        PC8.A:Modificació de titulacions de Grau i de Màster Universitari (.pdf
 
Processos de suport
        PS3: Gestió de recursos materials i serveis (.pdf)
        PS5: Gestió de les queixes i suggeriments (.pdf