SGIQ de la Facultat

El SGIQ reflecteix el compromís ferm de la Facultat de Veterinària amb la qualitat dels seus programes formatius de grau i postgrau.

Aquest sistema de gestió de la qualitat s'ha dissenyat seguint les directrius del programa AUDIT i les recomanacions de les agències de qualitat AQU.CAT, ANECA i ENQA.

SGIQ de la Facultat de Veterinària

PAT. Pla d'acció tutorial
 
PROCESSOS DEL SGIQ DE LA FACULTAT DE VETERINÀRIA
 
Processos estratègics
        PE1: Definició de la política i objectius de qualitat (.pdf)
        PE2: Definició, desplegament i seguiment del SGIQ (.pdf)
        PE3: Creació i disseny de noves titulacions. Mapa de titulacions (.pdf)

        PE6: Acreditació de titulacions de Graus i de Màsters Universitaris. (.pdf
 
Processos claus
        PC2: Programació docent de les assignatures. Guies docents (.pdf)
        PC3.1: Gestió de Pràctiques Externes (.pdf)
        PC3.2: Gestió del Treballs de Fi d'Estudis (.pdf)
        PC4: Orientació a l'estudiant (.pdf)
        PC5: Avaluació de l'Estudiant (.pdf)
        PC6: Gestió de la mobilitat dels estudiants (.pdf)
        PC7: Seguiment, avaluació i millora de les titulacions (.pdf)
        PC8.A:Modificació de titulacions de Grau i de Màster Universitari (.pdf
 
Processos de suport
        PS3: Gestió de recursos materials i serveis (.pdf)
        PS5: Gestió de les queixes i suggeriments (.pdf