Treball Fi de Grau

TFG

 

Normativa TFG (Febrer 2020)
 

SOL.LICITUD

Al setembre, la sol.licitud es fa a través del SIA en el periode indicat al calendari.
 
A la convocatòria de Febrer, la sol.licitud es fa manual omplint el full de sol.licitud
 
En el cas de TFG Pactats entre alumne-tutor, cal que el tutor informi a la Comissió per tal de ser aprovat, si escau. L’alumne no cal que faci sol•licitud ja que se li assigna automàticament un cop aprovat el TFG i verificat que l’alumne compleix el requisits
 
Calendari 2020-2021

 

Ciència i Tecnologia dels Aliments

Llistat oferta TFG febrer 2021

 

Llistat TFG ofertats pel curs 2020-21
 

Llistat TFG Pactats curs 2020-21

Assignacions TFG Setembre 2020
Veterinària

Llistat TFG ofertats pel curs 2020-21

Llistat TFG Pactats curs 2020-21 (actualitzat 21/09/2020)

Assignacions TFG Setembre 2020