Treball Fi de Grau

TFG

Normativa TFG (Febrer 2020)

 

SOL.LICITUD

Al setembre, la sol.licitud es fa a través del SIA en el periode indicat al calendari.
 
A la convocatòria de Febrer, la sol.licitud es fa manual omplint el full de sol.licitud

En el cas de TFG Pactats entre alumne-tutor, cal que el tutor informi a la Comissió per tal de ser aprovat, si escau. L’alumne no cal que faci sol•licitud ja que se li assigna automàticament un cop aprovat el TFG i verificat que l’alumne compleix els requisits.

La tipologia de TFG amb aprenentatge servei (ApS) consisteix en la realització d'un servei comunitari en una entitat sense ànim de lucre orientat a resoldre una necessitat social real relacionada amb alguna de les àrees de coneixement del grau. Aquests treballs reben una menció especial de l'Oficina d'ApS de la UAB. Podeu trobar més informació i un recull d'experiències de TFG amb ApS d'alumnes de la Facultat a Vols fer un TFG en metolodogia ApS? i Premi FAS.  Discurs de Xènia Sala Pareta a la recollida del premi FAS

 

Calendari 2021-2022
 

Ciència i Tecnologia dels Aliments

 Properament publicarem les ofertes de TFG corresponents al curs 2021-2022
Veterinària

 Properament publicarem les ofertes de TFG corresponents al curs 2021-2022