Treball Fi de Grau

 

Normativa TFG (Juliol 2018)
 

SOL.LICITUD

Al setembre, la sol.licitud es fa a través del SIA en el periode indicat al calendari.
 
A la convocatòria de Febrer, la sol.licitud es fa manual omplint el full de sol.licitud
 
En el cas de TFG Pactats entre alumne-tutor, cal que el tutor informi a la Comissió per tal de ser aprovat, si escau. L’alumne no cal que faci sol•licitud ja que se li assigna automàticament un cop aprovat el TFG i verificat que l’alumne compleix el requisits
 
Cronograma de tasques orientatiu curs 2019-2020
Calendari 2019-2020

 
Ciència i Tecnologia dels Aliments

- Llistat TFG Ofertats Setembre 2019

- Llistat TFG Ofertats dins el Programa "Aprenentatge i Servei"

- Llistat TFG PactatsVeterinària

- Llistat TFG Ofertats (actualitzat 06/09)
- Llistat TFG Ofertats dins el Projecte de Tinença Responsable dels Animals
- Llistat TFG Ofertats dins el programa "Aprenentatge i Servei"

- Llistat TFG Pactats (actualitzat (06/09/2019)
- Llistat TFG Pactats dins el Projecte de Tinença Responsable dels Animals (06/09/2019)