Treball Fi de Grau

 

 
Normativa TFG (Juliol 2018)

 

Tasques dels tutors i cronograma orientatiu
 

SOL.LICITUD

Al setembre, la sol.licitud es fa a través del SIA en el periode indicat al calendari.
Al la convocatòria de Febrer, la sol.licitud es fa manual omplint el full de sol.licitud
 
En el cas de TFG Pactats entre alumne-tutor, cal que el tutor informi a la Comissió per tal de ser aprovat, si escau. L’alumne no cal que faci sol•licitud ja que se li assigna automàticament un cop aprovat el TFG i verificat que l’alumne compleix el requisits
 
Calendari 2018-2019

GRAU DE VETERINÀRIA 

Llistat Ofertes TFG Febrer 2019
 
Llistat TFG pactats a data 19/09/18

Ordre Defensa TFG convocatòria Juny 2019

Assignació TFG Ofertats Setembre 2018

 

GRAU CIÈNCIA I TECNOLOGIA DELS ALIMENTS

Llistat Ofertes Febrer 2019
 
Llistat TFG Pactats a data 26/07/2018

Assignació TFG Ofertats Setembre 2018