SGIQ de la Facultat

La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) ha dissenyat el seu Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIQ) a partir de les directrius AUDIT d'AQU Catalunya i d'ANECA i dels estàndards i directrius de garantia de qualitat de l'European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA), organisme europeu d'avaluació de la qualitat.

El SGIQ de la Facultat de Biociències de la UAB, que particularitza i adapta el de la Universitat a les seves pròpies peculiaritats i especificitats, reflecteix el ferm compromís del Centre per a oferir uns estudis de qualitat que incloguin en el seu funcionament mesures per assegurar la seva continua revisió i millora.

El 23 de novembre de 2010 l'AQU va atorgar una avaluació positiva al SGIQ de la Facultat de Biènciències, en el marc del programa AUDIT.

Certificat AUDIT del Sistema de Garantia Interna de Qualitat Fac. Biociències

Manual del SGIQ de la Facultat de Biociències


PROCESSOS DEL SGIQ DE LA FACULTAT

PE: processos estratègics; PC: processos clau; PS: processos de suport

Processos adaptats de la facultat

PE1. Definició de la política i objectius de qualitat.

PE2. Definició, desplegament i seguiment del Sistema de Garantia Intern.

PC2. Programació docent de les assignatures. Guies docents.

PC3a. Gestió de les Pràctiques Externes.

PC3b. Gestió dels Treballs de Fi d'Estudis.


PC4. Orientació a l'estudiant.


PC5. Avaluació de l'estudiant.


PC6. Gestió de la mobilitat dels estudis.

PS3. Gestió de Recursos materials i serveis.

PS5. Gestió de queixes i suggeriments.Processos transversals aplicats de forma subsidiària a la Facultat

PE3. Creació i disseny de noves titulacions. Mapa de titulacions.

PE6. Acreditació de titulacions de Grau i de Màsters Universitaris.

PC7. Seguiment avaluació i millora de les titulacions.

PC8a. Modificació de titulacions.