El Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIQ) de la Facultat de Biociències

El Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIQ) de la Facultat de Biociències

La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)  ha desenvolupat un Sistema de Garantia Interna de Qualitat marc (SGIQ/UAB) amb el propòsit de reflectir el ferm compromís d’oferir uns programes formatius de qualitat que incloguin en el seu funcionament mesures per assegurar la contínua avaluació i millora dels mateixos.

Aquest sistema de gestió de la qualitat s’ha dissenyat seguint les directrius del programa AUDIT i les recomanacions de les agencies de qualitat AQUANECA, i ENQA.

El SGIQ de la Facultat de Biociències assumeix el compromís de la UAB i contribueix a oferir uns estudis de qualitat que garanteixin el desenvolupament de les competències, habilitats i aptituds establertes en els diferents programes formatius del Centre, per tal d'acomplir amb l'objectiu fonamental d'oferir una formació científica de grau i de postgrau fonamentada en les necessitats i les expectatives dels seus usuaris i usuàries, i de la societat en general, i que afavoreixi la inserció laboral dels seus titulats i titulades.

El 23 de novembre de 2010 el SGIQ de la Facultat de Biociències va obtenir l'avaluació positiva de l'AQU, en el marc del programa AUDIT (certificat).

El Reial decret 1393/2007, 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, està derogat pel Reial decret 822/2021, de 28 de setembre, pel qual s'estableix l'organització dels ensenyaments universitaris i del procediment d’assegurament de la seva qualitat.

Manual del SGIQ de la Facultat de Biociències

Mapa de processos del SGIQ de la Facultat de Biociències

Pla estratègic de la Facultat de Biociències

Informe de Gestió de la Facultat de Biociències (2018/2019)

Informe de Gestió de la Facultat de Biociències (2019/2020) 

Informe de Gestió de la Facultat de Biociències (2020/2021 i 2021/2022)

Informe Final AQU

PROCESSOS DEL SGIQ DE LA FACULTAT

PE: processos estratègics; PC: processos clau; PS: processos de suport

Processos estratègics

PE01. Definició de la política i objectius de qualitat.

PE02. Definició, desplegament i seguiment del Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIQ).

PE03. Creació i disseny de noves titulacions. Mapa de titulacions.

PE04. Definició de la política del PDI.

Processos clau

PC01. Definició de perfils d'ingrés, graduació i accés als estudis.  (indicadors)

PC02. Planificació i programació docent de les assignatures.

PC03.1. Gestió de les Pràctiques Externes.

PC03.2. Gestió dels Treballs de Fi d'Estudis.

PC04. Orientació a l'Estudiant.

PC05. Avaluació de l'Estudiant.

PC06. Gestió de la mobilitat de l'alumnat, PAS i PDI.

PC07. Seguiment, avaluació i millora de les titulacions.

PC08. Modificació i extinció de titulacions.

PC09. Gestió documental.

PC10. Acreditació de titulacions.

Processos de suport

PS01. Formació del PDI, innovació docent i avaluació de l'activitat docent.

PS02. Gestió de Serveis.

PS03. Gestió de Recursos Econòmics i Materials.

PS04. Organització Acadèmica.

PS05. Gestió de Queixes, Suggeriments i Felicitacions.

PS06. Satisfacció dels grups d'interès.

PS07. Inserció laboral dels titulats.

PS08. Informació pública i rendició de comptes.

PS09. Política i Gestió del PAS.