The Faculty's Internal Quality Assurance System

(Information available only in Catalan)

The Autonomous University of Barcelona (UAB) has designed its own Internal Quality Assurance System (SGIQ/UAB), in accordance with the directives from AQU Catalunya (The Catalan University Quality Assurance Agency), ANECA (The Spanish National Agency for Quality Assessment and Accreditation) and ENQA (European Association for Quality Assurance in Higher Education).

Our Faculty’s tailor-made Internal Quality Assurance System (SGIQ) reflects our strong commitment to offering quality studies which include measures for constant revision and improvement.

On 23 November 2010, the Catalan University Quality Assurance Agency (AQU) gave our faculty’s Internal Quality Assurance System (SGIQ) a positive evaluation within the framework of its AUDIT programme (certificate).

Manual del SGIQ de la Facultat de Biociències

Mapa de processos del SGIQ de la Facultat de Biociències

Política de Qualitat de la Facultat de Biociències

Informe de Gestió de la Facultat de Biociències (18/19)

Informe de Gestió de la Facultat de Biociències (2019/2020) 

Informe de Gestió de la Facultat de Biociències (2020/2021 i 2021/2022)

Informe Final AQU
 

SGIQ PROCESSES IN THE FACULTY

PE: strategic processes; PC: key processes; PS: suppor processes

Strategic processes

 

PE01. Definició de la política i objectius de qualitat.

PE02. Definició, desplegament i seguiment del Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIQ).

PE03. Creació i disseny de noves titulacions. Mapa de titulacions.

PE04. Definició de la política del PDI.

 

Key processes

 

PC01. Definició de perfils d'ingrés, graduació i accés als estudis.

PC02. Planificació i programació docent de les assignatures.

PC03.1. Gestió de les Pràctiques Externes.

PC03.2. Gestió dels Treballs de Fi d'Estudis.

PC04. Orientació a l'Estudiant.

PC05. Avaluació de l'Estudiant.

PC06. Gestió de la mobilitat de l'alumnat, PAS i PDI.

PC07. Seguiment, avaluació i millora de les titulacions.

PC08. Modificació i extinció de titulacions.

PC09. Gestió documental.

PC10. Acreditació de titulacions.

 

Support processes

 

PS01. Formació del PDI, innovació docent i avaluació de l'activitat docent.

PS02. Gestió de Serveis.

PS03. Gestió de Recursos Econòmics i Materials.

PS04. Organització Acadèmica.

PS05. Gestió de Queixes, Suggeriments i Felicitacions.

PS06. Satisfacció dels grups d'interès.

PS07. Inserció laboral dels titulats.

PS08. Informació pública i rendició de comptes.

PS09. Política i Gestió del PAS.