SGIQ de la Facultat


Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIQ) de la Facultat de Medicina

La UAB ha desenvolupat un Sistema de Garantia Interna de Qualitat marc (Portal SGIQ de la UAB) a partir del qual s’ha elaborat el Sistema de Garantia Interna de Qualitat de la Facultat de Medicina.
 
El SGIQ reflecteix el compromís ferm de la Facultat de Medicina amb la qualitat dels seus programes formatius de grau i de postgrau.
 
Aquest sistema de gestió de la qualitat s’ha dissenyat seguint les directrius del programa AUDIT i les recomanacions de les agències de qualitat AQU.CAT, ANECA i ENQA.

La Facultat de Medicina va obtenir, per part de l’AQU, l’avaluació positiva dins del programa AUDIT (certificat AUDIT) amb data del 23 de novembre del 2010.

Manual del SGIQ de la Facultat de Medicina 

Mapa de processos del SGIQ de la Facultat de Medicina
 

PROCESSOS DEL SGIQ DE LA FACULTAT DE MEDICINA

Processos estratègics (PE)

PE01 Definició de la política i objectius de qualitat

PE02 Definició, desplegament i seguiment del Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIQ) de la Facultat

PE03 Verificació de titulacions de Grau i de Màster Universitari

PE04 Definició de la política del PDI

PE05 Definició de la política del PAS

PE06 Acreditació de titulacions de Graus i de Màsters Universitaris


Processos claus (PC)

PC01 Definició de perfils d'ingrés, graduació i accés als estudis

PC02 Planificació de les assignatures. Guies docents

PC03a Pràctiques curriculars preprofessionals en forma de rotatori clínic

PC03b Gestió dels Treballs de Fi d’Estudis (TFE)

PC04 Orientació a l'estudiant

PC05 Avaluació de l’estudiant

PC06 Gestió de la mobilitat dels estudiants

PC07 Seguiment, avaluació i millora de les titulacions

PC08a Modificació de les titulacions de Grau i de Màster Universitari

PC09 Gestió documental


Processos de suport (PS)

PS01 Formació PDI PAS

PS02 Innovació docent

PS03 Gestió de recursos materials i serveis

PS04 Organització acadèmica

PS05 Gestió de suggeriments i queixes

PS06 Satisfacció dels grups d'interès

PS07 Inserció laboral dels titulats

PS08 Informació pública i rendició de comptes

PS09 Avaluació del PDI