SGIQ de la Facultat


Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIQ) de la Facultat de Medicina

La UAB ha desenvolupat un Sistema de Garantia Interna de Qualitat marc (Portal SGIQ de la UAB) a partir del qual s’ha elaborat el Sistema de Garantia Interna de Qualitat de la Facultat de Medicina.
 
El SGIQ reflecteix el compromís ferm de la Facultat de Medicina amb la qualitat dels seus programes formatius de grau i de postgrau.
 
Aquest sistema de gestió de la qualitat s’ha dissenyat seguint les directrius del programa AUDIT i les recomanacions de les agències de qualitat AQU.CAT, ANECA i ENQA.

La Facultat de Medicina va obtenir, per part de l’AQU, l’avaluació positiva dins del programa AUDIT (certificat AUDIT) amb data del 23 de novembre del 2010.

Manual del SGIQ de la Facultat de Medicina  (pdf)

Marc General  de la Comissió de Qualitat de la Facultat (pdf).


PROCESSOS DEL SGIQ DE LA FACULTAT DE MEDICINA

Processos estratègics
 • PE1 Definició de la política i objectius de qualitat. (pdf)
 • PE2 Definició, desplegament i seguiment del Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIQ) de la Facultat. (pdf)
 • PE3 Verificació de titulacions de Grau i de Màster Universitari. (pdf)
 • PE6 Acreditació de titulacions de Graus i de Màsters Universitaris. (pdf)

Processos claus
 • PC2 Planificació de les assignatures. Guies docents. (pdf)
  • Funcionament del Consell de Curs. (pdf)
  • Mecanismes de coordinació de Graus i Màsters. (pdf)
 • PC3a Pràctiques curriculars preprofessionals en forma de rotatori clínic. (pdf)
 • PC3b Gestió dels Treballs de Fi d’Estudis (TFE). (pdf)
  • Marc General de Treball de Fi de Grau. (pdf)
 •  PC4 Orientació a l'estudiant. (pdf)
  • Pla d'Acció Tutorial.(pdf)
 • PC5 Avaluació de l’estudiant. (pdf)
  • Marc General d'Avaluació de la Facultat de Medicina.(pdf)
 • PC6 Gestió de la mobilitat dels estudiants. (pdf)
 • PC7 Seguiment, avaluació i millora de les titulacions. (pdf)
  • Enquesta de curs.(pdf)
 • PC8a Modificació de les titulacions de Grau i de Màster Universitari. (pdf)
 • PC9 Gestió documental. (pdf)

Processos de suport
 • PS3 Gestió de recursos materials i serveis. (pdf)
 • PS5 Gestió de suggeriments i queixes. (pdf)
 

Informe de revisió del SGIQ de la Facultat de Medicina Curs 2017/2018  (pdf)


PROCÉS D’ACREDITACIÓ DEL GRAUS DE MEDICINA, D’INFERMERIA I DE FISIOTERÀPIA
Autoinforme d’acreditació (pdf)

Visita a la Facultat del Comitè d’Avaluació Externa (CAE)
PROGRAMA (pdf)
 

  Informe final d’acreditació Grau de Medicina (pdf)
 

  Informe final d’acreditació Grau d’Infermeria (pdf)


  Informe final d’acreditació Grau de Fisioteràpia (pdf)Exposició pública autoinforme acreditació de la Facultat 2017-2018 (pdf)