Estudiar

Sol·licitud de certificats

Certificats acadèmics

Per demanar un certificat dels estudis, cal adreçar-se a la gestió acadèmica de l’escola.
Es pot fer personalment, per correu ordinari o per correu electrònic.

El certificat pot ser dels tipus següents:
a) Certificat acadèmic personal.
b) Trasllat d'expedient acadèmic.
c) Certificat per a programes d'intercanvi.
d) Altres.


Documentació

Formulari de sol·licitud

• Comprovant del pagament

A la sol·licitud hi han de figurar les dades següents:

• Nom i cognoms.

• DNI o passaport.

• E-mail

• Centre de la UAB on s'han cursat els estudis.

• Tipus de certificat que es sol·licita.

• Idioma en què es vol que estigui redactat el certificat (català o castellà).

• Data i signatura.
 

Preus

-Amb cost pels estudiants no matriculats. El preu del certificat es fixa cada curs acadèmic. 

-Sense cost pels estudiants en curs (que estiguin matriculats).


Pagament

1. A la Recepció/Gestió Acadèmica: 

  •  targeta de dèbit o de crèdit. El pagament s’ha de fer en el moment de la sol·licitud.
  •  en efectiu. El pagament s’ha de fer en el moment de la sol·licitud.

2. Mitjançant TPV VIRTUAL

3.  Mitjançant un ingrés al compte bancari que indiqui Recepció/Gestió Acadèmica. Caldrà adjuntar el comprovant original de l’ingrés a aquesta sol·licitud.

 

Temes a tenir en compte

• Idioma: Els certificats només es fan en català o en castellà. Els certificats acadèmics personals electrònics es fan en tres idiomes: català, castellà i anglès.

• Model de certificació: Les dades de l'expedient acadèmic se certifiquen només segons el model de certificat acadèmic personal establert per la UAB. No se certifiquen parts dels estudis.

• Dades: Només se certifiquen les dades que estiguin documentades als arxius de l'escola.

Documentació relacionada

Sol·licitud certificat acadèmic