Expedició del títol

Sol·licitud
 
Per sol·licitar el títol has d'haver superat totes les assignatures i que el teu expedient es trobi tancat en disposició de títol. Pots consultar l'estat del teu expedient en l'apartat de matrícula i expedient, clicant a "Consulta de l'expedient acadèmic i de qualificacions", connectant-te a l'adreça: http://sia.uab.cat .

Si l'expedient està tancat en disposició de títol, pots sol·licitar-lo a la Gestió Acadèmica del centre.
 
Pots fer la sol·licitud del títol presencialment a la Gestió Acadèmica o seguir el procediment que s'indica en el tutorial de sol·licitud a distància (recomanable venir presencialment, la sol·licitud de títol a distància pot trigar més temps i es gestionarà per ordre d'arribada). 
 
Taxa

Recorda que hauràs d'abonar la taxa establerta en el decret pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya d'aquell any. 
 
Documentació
 
- DNI, NIE o passaport (original i fotocòpia).
- Carnet de família nombrosa (original i fotocòpia), si s’escau.
 
Legalització del títol
 
Per tal que els documents acadèmics espanyols produeixin efectes a l'estranger cal legalitzar-los. Aquest procediment consta de diferents passos, segons si el document és un títol oficial o bé una titulació pròpia.
 
-En aquest enllaç trobaràs la informació necessària per legalitzar el teu document si es tracta d'un títol oficial.
-En aquest enllaç trobaràs la informació necessària per legalitzar el teu document si es tracta d'un títol propi.