Estudiar

Duplicats

Titols Oficials Duplicats

Motius pels quals es poden sol·licitar:

a) Modificació de les dades de la sol·licitud per causes imputables a l'Administració pública, amb posterioritat a la data de pagament del títol.

En aquest cas has de fer una nova la sol·licitud d'expedició de títol oficial sense cost econòmic, i lliurar l'original del títol a la teva gestió acadèmica.

b) Pèrdua, robatori, rectificació, destrucció total o parcial del títol original
És imprescindible la publicació d'un anunci al BOE, segons s'estableix a la normativa vigent. Per això, has d'adreçar-te a la teva gestió acadèmica. Les despeses originades per la publicació de l'anunci en el BOE són a càrrec teu. El tràmit s'inicia passats 30 dies des de la publicació de l'anunci.

Has de fer una nova sol·licitud, pagar les taxes, adjuntar una còpia de l'anunci publicat i lliurar-ho a la gestió acadèmica.

En cas de robatori, també has de presentar la denúncia feta a la policia.

En cas d'una rectificació de les dades, com ara fer constar el canvi de nacionalitat, el canvi legal de nom i/o cognoms, el canvi en la data de naixement o altres rectificacions, també has de presentar el document oficial en què figuri la modificació.

En cas que es tracti d'un canvi de nom per adequació del títol al gènere, no has d'abonar les taxes de reexpedició del títol, segons el que s'estableix a la Llei de 3/2007, de 15 de març, reguladora de la rectificació registral de la menció relativa al sexe de les persones, en la disposició addicional segona.

En cas de destrucció del títol total o parcial, has de fer constar la circumstància que va provocar aquest fet i, si és el cas, l'informe de l'organisme competent (per exemple, dels bombers si s'ha cremat en un incendi).

c) Premi extraordinari
Aquest tipus de duplicat no genera cap document addicional perquè el premi no es fa constar en el document del títol oficial. 

Els estudiants que hagin obtingut un premi extraordinari de titulació en grau a la UAB gaudiran de gratuïtat en els preus d'expedició del títol i del suplement europeu al títol. També gaudiran de la gratuïtat d'un màxim de 30 crèdits en les taxes acadèmiques d'un màster universitari. Aquesta deducció s'aplicarà a sol·licitud de la persona interessada, i a banda del procés de matrícula. Només es pot aplicar en el primer any que l'estudiant es matriculi al màster de la UAB, el termini màxim per a sol·licitar-ho és de 4 cursos acadèmics des de la notificació del premi extraordinari.

Serà d'aplicació en cas d'estudis interuniversitaris sempre i quan la UAB sigui coordinadora o en el cas que només sigui participant, quan la universitat coordinadora també apliqui aquest descompte en aquests estudis.

d) Nova especialitat 
Per fer-hi constar una nova especialitat, has de fer una nova sol·licitud, pagar les taxes i lliurar l'original del títol a la gestió acadèmica.

Documentació
  • Formulari de sol·licitud (original i dues còpies).
  • DNI, TIE o passaport (original i còpia).
  • Carnet de família nombrosa (original i còpia), si escau.
  • Títol original, si s'escau.

Preus per a la prestació de serveis acadèmics, administratius i d'altres conceptes (Curs 2023-2024)