Estudiar

Premis extraordinaris de final d'estudis de grau i de màsters

Informació general

Els premis extraordinaris de final de grau i de final de màsters que habiliten per a l'exercici d'activitats professionals regulades s'atorguen d'ofici: els estudiants no els han de sol·licitar. L'atorgament es fa una vegada cada curs acadèmic, segons el que estableix el calendari academicoadministratiu.

La proposta de concessió dels premis extraordinaris la formula un tribunal constituït per professorat del centre.  Les propostes del tribunal, elaborades pel deganat o la direcció del centre, les ha d’aprovar la junta de centre, un cop escoltada la comissió de docència del centre o de la titulació.

Un cop aprovades, es trameten al Consell de Govern de la UAB, que en fa l'aprovació definitiva. La UAB comunica l'atorgament dels premis als estudiants guardonats.

Els estudiants que hagin obtingut un premi extraordinari de titulació en grau a la UAB gaudiran de gratuïtat en els preus d’expedició del títol i del suplement europeu al títol. També gaudiran de la gratuïtat d'un màxim de 30 crèdits en les taxes acadèmiques d'un màster universitari. Aquesta deducció s'aplicarà a sol·licitud de la persona interessada, i a banda del procés de matrícula. Només es pot aplicar en el primer any que l'estudiant es matriculi al màster de la UAB. El termini per aplicar aquesta bonificació és de 4 anys a partir de la notificació del premi extraordinari.

Requisits

Per poder ser candidat, has d'haver acabat els estudis a la UAB i haver obtingut, d'acord amb el barem, una mitjana global de l'expedient acadèmic igual o superior a 8.

Tingues en compte

A cada curs acadèmic es pot concedir, com a màxim, un premi extraordinari quan el nombre d'estudiants que ha acabat la titulació és igual o inferior a 50. Si el nombre d'estudiants és superior a 50 i igual o inferior a 100, es pot concedir un premi addicional, i s'aplica el mateix criteri successivament.

Normativa relacionada

El Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, està derogat pel Reial decret 822/2021, de 28 de setembre, pel qual s'estableix l'organització dels ensenyaments universitaris i del procediment d’assegurament de la seva qualitat.