Estudiar

Anys de permanència

Anys de permanència

Els estudiants de nou accés que s'incorporen al primer curs han de superar en els dos primers anys acadèmics de matrícula un total de 30 crèdits. En cas contrari, han d'abandonar els estudis. A efecte de còmput de crèdits, no es consideren com a superats ni els crèdits convalidats ni els reconeguts.

Els estudiants de grau amb dedicació a temps complet disposen, com a màxim, de tres anys més de la durada prevista en el pla d'estudis de la titulació per completar els estudis. Els estudiants amb dedicació a temps parcial disposen, com a màxim, de tres anys addicionals sobre el doble de la durada prevista en el pla d'estudis de la titulació per completar els estudis. Si la tipologia de matrícula s'ha modificat durant els estudis, es permet completar en dos anys cada curs en què s'hagin matriculat amb dedicació a temps parcial, amb el benentès que no es pot superar el màxim temporal establert per als estudiants a temps parcial.

A efecte de còmput d'anys d'estada a la universitat, el càlcul es comptabilitza en anys naturals i, per tant, si un any l'estudiant no es matricula, també es té en compte.

Disposició transitòria: el comput d'anys de matrícula, d'acord amb l'article 133 de la normativa acadèmica, és aplicable a partir del curs 2015-2016.

Segons el nombre de crèdits del Grau que cursin, els estudiants disposaran del següent nombre màxim de cursos acadèmics per a finalitzar els seus estudis:

Màxim de cursos acadèmics per a finalitzar els estudis
Durada dels estudis Temps complet Temps parcial
240 7 11
300 8 13
360 9 15

En el cas que l'estudiant faci canvis de règim al llarg dels seus estudis, combinant la dedicació a temps parcial i a temps complet, el nombre màxim de cursos que té per a finalitzar els seus estudis queda de la següent manera:

Màxim de cursos per a finalitzar els estudis combinant la dedicació a temps parcial i a temps complet
Nombre de matrícules a temps parcial durant els estudis 240 ECTS 300 ECTS 360 ECTS
1 8 9 10
2 9 10 11
3 10 11 12
4 11 12 13
5 11 13 14
6 o més 11 13 15

Els estudiants de màster disposen de tres anys per completar els estudis de màster de 60 crèdits i de quatre anys si es matriculen de complements de formació. En el cas de màsters d'entre 90 i 120 crèdits, els estudiants amb dedicació a temps complet disposen de quatre anys per completar els estudis, i els de dedicació a temps parcial, d'un any addicional.

Documentació relacionada

El Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, està derogat pel Reial decret 822/2021, de 28 de setembre, pel qual s'estableix l'organització dels ensenyaments universitaris i del procediment d'assegurament de la seva qualitat.

Normativa de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb els plans d'estudis regulats pel RD 822/2021