Estudiar

Preguntes freqüents sobre el règim de permanència

A continuació tens un llistat de les preguntes més freqüents sobre el règim de permanència.

Estableix les normes de permanència, així com el nombre de crèdits que cal superar cada curs acadèmic.

 • La qualificació final es recull en una única acta d'avaluació.
 • La qualificació de "no presentat" implica exhaurir els drets corresponents a una matrícula.
 • Cal matricular les assignatures o els mòduls no superats de formació bàsica o obligatoris abans de matricular-ne de nous.
 • No és obligatori matricular les assignatures o els mòduls optatius que no s'han superat.

Cal destacar que:

 • El nombre de matrícules possibles per assignatura és de 3, més 1 d'extraordinària.

 • Estudiants de primer curs, un mínim de 60 crèdits.
 • Estudiants de la resta de cursos, un mínim de 42 crèdits.
 • En tots els casos, un màxim de 78 crèdits

 • Estudiants de primer curs, un mínim de 30 crèdits.
 • Estudiants de la resta de cursos, un mínim de 24 crèdits.

Els programes amb docència només virtual podran establir un nombre mínim de crèdits de matrícula inferior a 30.  


Els alumnes que optin per matricular menys de 30 crèdits, en el moment de la matrícula, hauran de sol·licitar l’autorització que sempre s’acceptarà per part de la Direcció del Centre i on s’informarà dels terminis i compliment del Règim de Permanència, d’acord a l’article Article 133 Termini de permanència (Article modificat per Acord del Ple del Consell Social de 23 de juliol de 2015. Modificació aplicable a partir del curs acadèmic (2015/2016) del Títol V: Permanència a la UAB (Títol modificat en virtut dels acords del Ple del Consell Social de 20 de juny de 2011 i del 23 de juliol de 2015).

 • Cal superar un mínim de 30 crèdits en 2 anys.
 • Per matricular-te del segon curs, has d'haver superat un nombre de 12 crèdits.
 • Per matricular-te del tercer curs, has d'haver superat un nombre de 60 crèdits de primer i segon curs.
 • Per matricular-te del quart curs, has d'haver superat tot el primer curs i 120 crèdits de primer, segon i tercer curs.
 • Per matricular-te del treball de final de grau, cal haver superat els 2/3 del total de crèdits del pla d'estudis.

Si vols anul·lar la matrícula o bé modificar-la parcialment, pots presentar una sol·licitud a la Gestió Acadèmica, en els terminis establerts.

Cal destacar que:

 • En el primer termini, pots sol·licitar la modificació d'assignatures del primer i del segon semestres. En el segon termini, només pots sol·licitar la modificació d'assignatures del segon semestre.
 • Per anul·lar assignatures bàsiques i obligatòries que hagis suspès, has d'anul·lar també les assignatures noves de les quals t'has matriculat.
 •  La modificació de la matrícula té l'efecte corresponent per als estudiants que han sol·licitat beca.

La devolució de l'import només és possible si l'anul·lació es fa dins del termini establert al calendari administratiu o si es fa fora del termini establert només es retornarà si és per causes sobrevingudes degudament justificades per l'estudiant. Modificacions i anul·lacions de matrícula.

Si has anul·lat la matrícula perquè l'Oficina d'Orientació per a l'Accés Universitari (OOAU) t'ha adjudicat una altra plaça, tens dret a la devolució establerta en el decret de, llevat de l'import abonat en concepte de gestió de l'expedient acadèmic. Has de tenir en compte que no estan inclosos en aquest procés els estudis de la UNED, ni de la UOC, ni de les universitats privades.

.

 • S'ha de presentar una sol·licitud a la Direcció del Centre.
 • En cas denegatori, pots presentar una reclamació davant del rector o rectora, que resol a proposta del Consell Social.

Formulari de sol·licitud

Durant tot l’any (segons el calendari admisnitratiu del Centre)

Únicament podries reiniciar-los provenint d'altres titulacions, com a titulat o per la via d'accés per canvi d'estudis..

Als estudiants que accedeixen a estudis de la UAB procedents d'altres universitats, se'ls aplica la normativa sobre règim de permanència a partir de l'accés a la UAB i no es considera la trajectòria prèvia a la universitat d'origen