Estudiar

Pràctiques i treballs de fi d'estudis

Pràcticum i treball de fi de grau

Pràctiques externes i pràcticum

Per poder fer les pràctiques es requereix el conveni corresponent de cooperació amb l'empresa o institució on es duran a terme. L'avaluació es fa d'acord amb els criteris fixats a la guia docent, tenint en compte la memòria que ha de presentar l'estudiant, que ha d'avaluar el tutor o tutora intern a partir de l'informe del tutor o tutora extern.

Treballs de final d'estudis

La informació sobre els treballs de final de grau i de màster s'ha de fer pública a la guia docent i ha d'incloure els aspectes següents:

  1. Els criteris a partir dels quals s'avalua el treball.
  2. Les activitats programades de seguiment i tutoria del treball.
  3. El format en què s'ha de presentar el treball (estructura, extensió o suports documentals).
  4. La data límit de presentació del treball.
  5. Els procediments de revisió.

L'avaluació del treball és sempre individual, encara que l'activitat s'hagi dut a terme col·lectivament.

Treball de final de grau

Els estudis de grau han de concloure amb l'elaboració i la presentació d'un treball que permeti una avaluació global de les competències associades al títol. El treball de final de grau es duu a terme sempre el darrer curs.

Treball de final de màster

Consisteix en l’elaboració d'una memòria escrita i l'exposició pública d'aquesta davant d'una comissió nomenada per la comissió del màster. Per a la qualificació final es poden tenir en compte també altres consideracions addicionals, com ara l'avaluació de la memòria per un ponent, l'informe del director o directora, o tutor o tutora, del treball o l'informe de l'entitat externa on es desenvolupa, si és el cas.