Pràctiques Externes

Introducció a les pràctiques

Les Pràctiques Externes són una assignatura optativa de 12 crèdits ECTS de tots els graus de la Facultat i consten d'un total de 300 hores.

Aquestes pràctiques són curriculars i consisteixen en la realització de:

 • 280 hores de treball presencials en empreses o entitats externes a la UAB o en institucions i centres de la mateixa universitat.
 • 20 hores per la realització de la memòria final. 

Les tasques que l’alumnat durà a terme li hauran de proporcionar coneixements pràctics per a la seva professió futura i estaran totalment relacionades amb els estudis en els quals està matriculat.

                       Normativa                              Calendari                              Assegurança

                          Normativa                                  Calendari                                Assegurança

  Responsable Correu Telèfon Despatx
Biologia Ramón Pérez Obiol pae.grup.biologia@uab.cat 935812279 C1/213
Biologia Ambiental Mercè Galbany merce.galbany@uab.cat 935868235 C1/339
Bioquímica Jaume Farrés jaume.farres@uab.cat 935812557 C2/325
Biotecnologia Sandra Villegas sandra.villegas@uab.cat 935814258 C2/423.4
Ciències Biomèdiques Rubèn López Vales ruben.lopez@uab.cat 935811348 M4/114
Genètica
Jéssica Arribas Arranz
935814704

C3/213

Microbiologia Maria Ramos Martínez Alonso maira.martinez@uab.cat 935812387 C3/411.1
Gestió Acadèmica   ga.practiques.biociencies@uab.cat 935813712 C0/037

Procediment_PAE_BCC

El professorat responsable de les PAE de cada Grau organitza una sessió informativa a l’inici del segon semestre. Consulta al Campus virtual de la titulació la data prevista per aquest curs.

Si no trobes la resposta que busques contacta amb:

 • El professorat responsable de les PAE per a preguntes de caràcter acadèmic.
 • La Gestió Acadèmica de la Facultat per a preguntes de caràcter administratiu ga.practiques.biociencies@uab.cat


Per a qüestions relacionades amb els programes Erasmus+ Pràctiques i UAB Exchange Programme, consulteu Mobilitat Internacional.

1. Què són les PAE curriculars?

2. Quins requisits tenen les PAE?


3. Si tinc experiència laboral i professional relacionada amb el Grau que estic cursant, puc reconèixer les pràctiques?

4. Com em puc assegurar que la meva estada compleix el mínim de 280 hores presencials?

5. Què són les modalitats?

6. Quins són els períodes per fer les PAE?

7. Quins tràmits he de fer si vull fer pràctiques?

8. On es publiquen les llistes de les entitats i les ofertes de la titulació (modalitats A i B)?

9. On es publiquen les resolucions amb l’entitat assignada a l'alumnat?

10. Què he de fer si vull buscar una entitat o grup extern on fer les pràctiques?

11. Quin és el marc legal de les pràctiques?

12. Què és un conveni específic de cooperació educativa?

13. Qui s’ocupa de la gestió del conveni?

14. Haig de signar el conveni de pràctiques?

15. Què necessito abans de començar l’estada?

16. En quines condicions queda assegurat l’alumnat durant la realització de les PAE?

17. On puc trobar el formulari per a l’informe d’avaluació del tutor?

18. Qui demana l’informe d’avaluació del tutor i com s’ha d’enviar?

19. Què haig de fer si, en el transcurs de l’estada, no estic treballant en les tasques
especificades en el Full de Compromís o si sorgeix algun problema amb l’entitat?


20. Què haig de fer si tinc un accident mentre faig les pràctiques?

21. Què haig de fer si vull allargar la meva estada més enllà de la data de finalització
que figura en el conveni?


22. A qui he de lliurar la memòria?

23. En quins formats cal lliurar la memòria?

24. Com haig de lliurar l’Annex 1 amb la valoració del grup i la valoració personal?

25. Quin és el termini de lliurament de la memòria?

26. En el cas d’una estada Erasmus+ Pràctiques o Programa Propi Pràctiques, com ha de ser  la memòria de pràctiques?

27. El tutor de l’entitat, m’ha de revisar la memòria abans de poder-la lliurar?

28. Sobre els apartats de la memòria

29. Què puc fer si necessito la qualificació per poder tancar el meu expedient acadèmic
tan aviat com es pugui (per exemple, perquè necessito el títol per matricular-me d’un màster)?


30. En quins casos cal signar un document de compromís de confidencialitat?

31. Què haig d’explicar a l’apartat “Aplicació de normatives, aspectes ètics i
mediambientals”?


32. Si tinc molt material, puc superar l’extensió màxima de 15 pàgines?

33. Si he utilitzat un gran nombre de metodologies o tinc molts resultats diferents, com ho puc fer per posar-ho tot?

34. Quin format han de seguir la bibliografia i les citacions?

35. Què és el cronograma?

36. En l’avaluació de la memòria, es té en compte l’ús correcte de l’idioma anglès?

37. Si dos o més estudiants hem treballat al mateix laboratori i hem fet el mateix
treball, podem presentar una única memòria?


PREGUNTES ESPECÍFIQUES DEL GRAU EN BIOLOGIA, BIOQUÍMICA I GENÈTICA

38. Què hi poso a la memòria quan el treball s’ha desenvolupat en un laboratori d’anàlisis clíniques?


Preguntes més freqüents (FAQ)
actualitzat 07/02/2023

1. Què són les PAE curriculars?
Són les pràctiques acadèmiques en entitats vinculades a l’assignatura optativa de quart curs de 12 crèdits de les titulacions de Grau.

2. Quins requisits tenen les PAE?
La normativa de pràctiques acadèmiques en entitats de la Facultat estableix que per sol·licitar plaça de PAE cal haver superat el primer curs i 120 crèdits dels tres primers cursos en el moment de la preinscripció.

3. Si tinc experiència laboral i professional relacionada amb el Grau que estic cursant, puc reconèixer les pràctiques?
Sí, sempre que el coordinador/a de pràctiques emeti un informe favorable. Has sol·licitar el reconeixement acadèmic a la Gestió Acadèmica, aportant:

 • Formulari de sol·licitud (Sol·licitud de “Reconeixement i/o transferència de crèdits").
 • Comprovant original del pagament del preu públic.
 • Certificació de vida laboral.
 • Acreditació de l’empresa descrivint les tasques.
 • Memòria de l’empresa on constin les competències assolides en l’activitat laboral.

4. Com em puc assegurar que la meva estada compleix el mínim de 280 hores presencials?
L’alumnat és responsable de portar el còmput d’hores i, d’acord amb el tutor de l’entitat, al final de l’estada ha d’haver acreditat 280 hores presencials.

5. Què són les modalitats?
L’oferta de places de les titulacions es pot concretar en places de dues modalitats:

 • Places internes UAB
 • Places externes UAB

6. Quins són els períodes per fer les PAE?

 • Estiu, en finalitzar el tercer curs
 • Primer semestre de quart curs
 • Segon semestre de quart curs
 • Estiu, en finalitzar el quart curs

7. Quins tràmits he de fer si vull fer pràctiques?
Fer la preinscripció mitjançant el formulari en línia dins el període establert i consultar la resolució d’adjudicació de places segons el calendari publicat al web de la Facultat.

8. On es publiquen les llistes de les entitats i les ofertes de la titulació?
A l’Espai del Grau al Campus Virtual.

9. On es publiquen les resolucions amb l’entitat assignada a l'alumnat?
A l’Espai del Grau al Campus Virtual.

10. Què he de fer si vull buscar una entitat o grup extern on fer les pràctiques?
Primer has de buscar les opcions que t’interessin, posar-te en contacte amb el director del grup (grup de recerca) o amb la secció de recursos humans (entitats) i demanar si et poden acollir per fer pràctiques. En cas afirmatiu has de posar-te en contacte amb el professorat responsable de l’assignatura perquè aprovi la teva proposta. Aquesta proposta s’ha d’indicar en l’apartat 5 del Formulari de Preinscripció a emplenar en línia. 

11. Quin és el marc legal de les pràctiques?
Per donar cobertura legal a la teva estada serà necessari signar un conveni específic de cooperació educativa entre l’entitat i la UAB.

12. Què és un conveni específic de cooperació educativa?
La Facultat subscriu convenis específics de cooperació educativa amb les entitats col·laboradores que volen acollir estudiants en pràctiques. Aquest document legal estableix el marc regulador de les relacions entre l’estudiant, l’entitat col·laboradora i la Facultat.

13. Qui s’ocupa de la gestió del conveni?
La Gestió Acadèmica de la Facultat. La tramitació administrativa s’inicia a partir de l’entrega del Full de Compromís. Si és la primera vegada que l’entitat acull alumnat en pràctiques aquest tràmit pot retardar-se més de l’habitual.

14. Haig de signar el conveni de pràctiques?
Sí. El conveni específic de cooperació educativa el signa el Degà de la Facultat, la persona autoritzada de l’entitat i l’estudiant.

IMPORTANT: El conveni s'ha de signar electrònicament. Podeu consultar com gestionar la signatura a l'apartat "Gestió de Signatura Electrònica".

15. Què necessito abans de començar l’estada?
Haver fet la preinscripció de les PAE, tenir l’assignatura matriculada, haver contractat l’assegurança complementària, haver gestionat la signatura digital i haver signat el conveni.

16. En quines condicions queda assegurat l’alumnat durant la realització de les PAE?
L'assegurança complementària és un servei que t'ofereix la Universitat cada curs acadèmic, que consisteix en una assegurança d'accidents, de responsabilitat civil i assistència en viatge. Per gaudir-ne cal que, en el moment de formalitzar la matrícula, contractis l'assegurança complementària. Consulta totes les prestacions a la icona "Assegurança" de l'inici d'aquesta pàgina.

17. On puc trobar el formulari per a l’informe d’avaluació del tutor?
A l'apartat "Documents importants" d'aquesta pàgina web. 

18. Qui demana l’informe d’avaluació del tutor i com s’ha d’enviar?
Una vegada finalitzat el període de pràctiques, l’estudiant és responsable de demanar al seu tutor que ompli l’informe d’avaluació i que l’enviï directament via e-mail al professorat responsable de les PAE de titulació. Aquest informe és confidencial i, per tant, no l’ha d’enviar l’estudiant.

Sense aquest informe no es podrà completar l’avaluació de l’estudiant.

En el cas de Biologia Ambiental el tutor acadèmic sol·licita directament al tutor de l’entitat l’enviament de l’informe d’avaluació.

19. Què haig de fer si, en el transcurs de l’estada, no estic treballant en les tasques especificades en el Full de Compromís o si sorgeix algun problema amb l’entitat?
Cal comunicar-ho al professorat responsable de les PAE de la titulació o al tutor acadèmic.

20. Què haig de fer si tinc un accident mentre faig les pràctiques?
Comuniqueu immediatament qualsevol accident/incident que ocorri al vostre tutor o responsable de l’entitat i a la Gestió Acadèmica.
També cal que et posis en contacte, tan aviat com et sigui possible, mitjançant els números de telèfon d’assistència que figuren al certificat de l’assegurança. Podeu consultar més informació en aquest enllaç.

21. Què haig de fer si vull allargar la meva estada més enllà de la data de finalització que figura en el conveni?
Has de sol·licitar una extensió de l’estada, omplint i presentant l’imprès "Addenda"  de l'apartat "Documents importants" a la Gestió Acadèmica.

22. A qui he de lliurar la memòria?
         >Graus en Biologia, Bioquímica, Biotecnologia, Ciències Biomèdiques, Genètica, i Microbiologia: al professorat responsable de PAE de la teva titulació
         >Grau en Biologia Ambiental: al professorat de l'equip docent que ha estat designat com a avaluador.

23. En quins formats cal lliurar la memòria?
         >Grau en Biologia en pdf a l’adreça: pae.grup.biologia@uab.cat.
         >Graus en Bioquímica i Ciències Biomèdiques en paper i pdf.
         >Grau en Biologia Ambiental, Grau en Genètica, Grau en Microbiologia en pdf.
         >Grau en Biotecnologia en paper (opcionalment en pdf).

24. Com haig de lliurar l’Annex 1 amb la valoració del grup i la valoració personal?
El contingut de l’Annex 1 és confidencial i no l’ha de veure el tutor de l’entitat.  
Grau en Microbiologia: Aquest document s’ha d’afegir, en un sol arxiu, a la versió definitiva de la memòria a enviar al professorat responsable del PAE.
Per a la resta de Graus: En un document a part, separat de la memòria.

25. Quin és el termini de lliurament de la memòria?
Tens fins a 15 dies a partir de la data de finalització de l’estada que figura en el Full de Compromís. Només en casos excepcionals, degudament justificats, podràs sol·licitar temps addicional al professor responsable de les PAE. Un retard no justificat podria tenir una valoració negativa en l’avaluació de la memòria.

26. En el cas d’una estada Erasmus+, com ha de ser  la memòria de pràctiques?
Si la teva estada et serveix per a l'obtenció de crèdits de l'assignatura "Pràctiques en empreses i institucions", has de seguir la normativa de les PAE de la Facultat. Per a més informació, consulteu el següent enllaç.

27. El tutor de l’entitat, m’ha de revisar la memòria abans de poder-la lliurar?
És molt recomanable, ja que part de la formació consisteix a aprendre a redactar correctament la memòria. Això significa que l’has de lliurar al teu tutor amb l’antelació suficient perquè tingui temps de corregir-la. Fixa’t que en el Formulari d’avaluació del tutor hi ha un ítem que és el “Procés d’elaboració de la memòria”.
En el cas del Grau en Microbiologia només cal que el tutor de l’entitat faci un seguiment del desenvolupament de la memòria i segons això valori l’ítem “Procés d’elaboració de la memòria”.

28. Sobre els apartats de la memòria
Els apartats de la memòria han d’estar equilibrats i tots els punts indicats a la normativa han d’estar representats. N'hi ha alguns que heu de tenir cura per la seva rellevància:

(I) Els objectius del treball: han d’estar ben redactats i han de ser assolibles; és una de les parts més importants per tant és aconsellable que l’estudiant, abans de començar l’estada, redacti amb el tutor els objectius;
(II) La metodologia ha de ser reproduïble sense arribar al detall minuciós;
(III) Els resultats han de ser clars. Si no hi ha resultats, consulta al professor Responsable de PAE. Si ets alumne dels Graus de Biologia, Bioquímica o Genètica, si us plau consulta la pregunta 37.
(IV) Les figures han d’anar acompanyades d’una petita llegenda;
(V) La valoració ha de ser real i descriure pros i contres trobats durant la realització de les pràctiques.

29. Què puc fer si necessito la qualificació per poder tancar el meu expedient acadèmic tan aviat com es pugui (per exemple, perquè necessito el títol per matricular-me d’un màster)?
En el cas que necessitis la nota amb urgència, cal que ho comuniquis al professor responsable de les PAE abans d’iniciar l’estada. En funció de les diferents convocatòries, el professor responsable et comentarà el termini per al lliurament de la memòria. Això és especialment important quan les pràctiques es fan durant l’estiu, ja que pots haver de lliurar la memòria abans de 15 dies des de la finalització de l’estada i, en tot cas, com a molt tard, els primers dies de setembre.

30. En quins casos cal signar un document de compromís de confidencialitat?
Sempre que l’entitat ho demani i que en la memòria hi constin dades que són susceptibles de protecció intel·lectual o industrial. El professorat responsable de les PAE et pot facilitar models d’aquest document.

31. Què haig d’explicar a l’apartat “Aplicació de normatives, aspectes ètics i mediambientals”?
En aquest apartat, pots parlar breument dels aspectes de normatives de qualitat, bones pràctiques de laboratori (BPL), procediments normalitzats de treball, ISO 9001 o altres. Si és el cas és important que esmentis breument normatives de seguretat e higiene en el laboratori, gestió de deixalles químiques i biològiques, així com d'aspectes que tenen a veure amb els aspectes ètics al voltant del treball amb animals d’experimentació i arxiu de mostres i dades de pacients. Si has treballat en un espai protegit o amb espècies protegides pots parlar del marc legal de protecció i dels aspectes normatius i ètics a tenir en compte en el seu estudi o mostreig. Si has treballat en centres on es mantenen animals vius en captivitat pots parlar d’aspectes normatius i ètics referents al benestar animal.

32. Si tinc molt material, puc superar l’extensió màxima de 15 pàgines?
No. Només en casos molt excepcionals, per incloure informació complementària, com mapes de plasmidis, seqüències, programes informàtics, protocols, etc., pots afegir un annex fora del cos de la memòria. Amb tot, no es tindrà en compte a l’hora de l’avaluació. Recorda que un dels indicadors d’avaluació és la teva capacitat de síntesi.

33. Si he utilitzat un gran nombre de metodologies o tinc molts resultats diferents, com ho puc fer per posar-ho tot?
Pots incloure un llistat de totes les tècniques has utilitzat al llarg de la teva estada o dels experiments que has realitzat, aprofitant el cronograma i, després, explicar amb detall només els més rellevants. Cal que seleccionis els resultats més importants. No és tan important tenir "molts resultats" com que estiguin ben presentats i explicats.

34. Quin format han de seguir la bibliografia i les citacions?
Pots trobar informació en aquesta pàgina del Servei de Biblioteques de la UAB:

També pots seguir els estils de citació d’àrees d’estudi afins, com Química (ACS), Ciències de la Vida (CSE) o Ciències de la Salut (Vancouver). Les pots descarregar a partir del web anterior o de l’espai del mòdul en el Campus Virtual. Una vegada escollit l’estil de citació, el més important és seguir el model de manera uniforme per a totes les referències de la llista bibliogràfica.

35. Què és el cronograma?
És una taula on s’indica de manera gràfica el període de temps (normalment setmanes o dies) en què s’han realitzat les diferents activitats. Per al Grau en Microbiologia es recomana fer el cronograma per setmanes.

36. En l’avaluació de la memòria, es té en compte l’ús correcte de l’idioma anglès?
Sí, l’ús correcte de l’idioma anglès té un valor de 0,5 punts addicionals dins de l’avaluació de la memòria final en tots els Graus.

37. Si dos o més estudiants hem treballat al mateix laboratori i hem fet el mateix treball, podem presentar una única memòria?
No, la memòria ha de ser elaborada i presentada sempre de forma individual.

PREGUNTES ESPECÍFIQUES DEL GRAU EN BIOLOGIA, BIOQUÍMICA I GENÈTICA

38. Què hi poso a la memòria quan el treball s’ha desenvolupat en un laboratori d’anàlisis clíniques?
En l'apartat metodològic, com a suggeriment, pots posar una llista de totes les tècniques que has utilitzat al llarg de la teva estada i, després, explicar amb detall algunes d'elles. En el cronograma (obligatori), pots posar totes les tècniques que has utilitzat i en quin període. En l'apartat de resultats, és evident que hauràs de fer més èmfasi en aspectes metodològics. Podries presentar alguna gràfica o taula que pugui ser un model de possible resultat i discutir-lo breument. Estaria molt bé que expliquessis el significat biomèdic dels possibles resultats d'una analítica (p. ex., què vol dir que un determinat metabòlit estigui augmentat o disminuït respecte l'interval que es considera normal). També podries explicar algun aspecte relacionat amb els controls de qualitat.

Fulls de Compromís
Català  Castellano English
 
És obligatori per l'alumnat que faci les pràctiques fora de la UAB llegir la Guia preventiva per activitats fora del Campus i signar l'Acreditació formativa. L'alumnat haurà d'entregar l'acreditació a l'empresa en el moment de començar la seva estada de pràctiques.

Model Conveni Pràctiques Curriculars
Català Castellano English

Formulari Addenda

Formulari d'Avaluació Tutor de Pràctiques
Català Castellano English

El Degà de la Facultat, l’alumnat i les Entitats Col·laboradores han de signar el conveni específic de cooperació educativa per donar cobertura legal a les estades vinculades a les pràctiques acadèmiques curriculars (PAE). 

A partir del curs 2021/22 els convenis se signaran obligatòriament en format electrònic i l’alumnat haurà de disposar de signatura electrònica. 

L’administració pública ofereix diferents sistemes de signatura electrònica: 

 • Certificat idCAT, es pot obtenir a: 

La Unitat d’Arxiu General i Oficina d’Assistència en Matèria de Registre de la UAB (Edifici Rectorat). Cal sol·licitar cita prèvia a través de la Seu Electrònica de la UAB 

Registre Presencial

Les ER (Entitats de Registre) dels Ajuntaments. Contacteu per telèfon amb l’ER de l’Ajuntament i confirmeu que us emetran el certificat. Pregunteu: horari, si cal cita prèvia i si és el cas si l’emeten a persones d’altres municipis. 

Més informació: IdCAT

 • DNI electrònic 

Es tracta d’un certificat vinculat al DNI-e. Es pot sol·licitar l’activació en les Oficines d’Expedició (OE) del DNI 

Més informació: DNI Electrònic

 • Certificat de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) 

Es pot sol·licitar en algunes delegacions de l’Agència Tributària i a les Oficines de la Seguretat Social. Cal consultar amb les oficines corresponents abans d’anar-hi: 

Agència Tributària

Seguretat Social