Citacions i Bibliografia

Citar és reproduir o mencionar les idees i/o paraules d'una altra persona.