Curs 2023-2024

.

ACCÉS PER CANVI D’ESTUDIS 2023/24

(titulacions estrangeres parcials o totals sense homologació)

Oferta de places:

 • Grau en Veterinària: 2 places  
 • Grau en Ciència i Tecnologia dels Aliments: 2 places
 • Sol·licitud: del 24 de febrer al 31 de març de 2023
 • Data límit per presentar la documentació legalitzada o apostillada: 30 d'abril de 2023.
 • Publicació de la resolució d’admissió: 16 de juny de 2023
 • Matriculació: del dia 4 al dia 7 de setembre de 2023
 • Publicació (si escau) de les places vacants: el 3 de juliol de 2023
 • Publicació (si escau) d’una segona convocatòria: el 3 de juliol de 2023

Com puc presentar la sol·licitud?

A través de la nostra web SIA.uab.cat, apartats 'Sol·licitud Canvi d'Estudis'

En cas de tenir alguna incidència es podria presentar de forma presencial sol·licitant cita prèvia o per correu postal certificat:


                      Universitat Autònoma de Barcelona                     
                      Facultat de Veterinària
                      Gestió Acadèmica
                      Travessera dels Turons s/n 
                      08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès). Barcelona

Requisits per accedir:

 • Que no es reconegui el 75% o més dels crèdits totals de la titulació de destinació.
 • No tenir assignatures matriculades i no superades per 3ª vegada o més.
   

Documentació requerida a la Facultat de Veterinària:

 1. Formulari de sol·licitud degudament signat. (només si es presenta de forma presencial o per correu postal certificat)
 2. DNI/Passaport (fotocòpia compulsada o acompanyada de l’original)
 3. Certificat acadèmic personal on constin les qualificacions de les assignatures, el nombre de convocatòries i el valor en crèdits.
 4. Guies docents/programes de les assignatures superades, segellades per la Universitat d’origen. Presentar els programes indexats, ordenats i grapats.
 5. Equivalència de notes emès pel MECD 
 6. Sistema de qualificació de la Universitat d’origen (si no apareix al certificat)
 7. Pla d’estudis dels estudis d’origen segellat
 8. Escrit de motivació
 9. Comprovant de pagament del preu públic 54,54€ si es presenta per correu postal (si es gaudeix de descompte per FN o altres gratuïtats presentar documentació acreditativa). Si presentes la sol·licitud de forma presencial podràs abonar-lo a la Gestió Acadèmica.
 10. En el cas d’alumnes titulats: resolució denegatòria de l'homologació o equivalència del títol a Espanya o declaració jurada de no haver-la sol·licitat.

IMPORTANT: tota la documentació d'estudis estrangers ha de complir els requisits de traducció i legalització. Si és el cas (països no membres de la Unió Europea), mitjançant la postil·la del conveni de l'Haia o la que correspongui.

Els documents expedits en anglès estan exempts de presentar traducció. Els documents expedits en francès, italià o portuguès: cal presentar-los traduïts, però no és necessària una traducció jurada, en el seu lloc, es pot optar per la traducció del Servei de Llengües de la UAB. En el cas de la resta d’idiomes, és necessària la traducció jurada dels documents.


AVÍS:  Una vegada resolta la convocatòria d’accés, les persones que no hagin estat admeses podran passar per la gestió acadèmica a recollir la documentació original que han presentat. La custòdia d’aquesta documentació es donarà per finalitzada el 30 de setembre de 2024. Posteriorment a aquesta data, es procedirà a la destrucció d’aquesta documentació.

Acord d’oferta de places i criteris d’admissió per canvi d’estudis universitaris estrangers