Informació General

Accés al grau per canvi d'estudis universitaris espanyols

Requisits

Pots accedir al grau per aquesta via si tens una titulació universitària oficial espanyola iniciada i se't reconeguin 30 o més crèdits de la titulació per a la qual sol·licites l'admissió, d'acord amb el que marca la normativa sobre transferència i reconeixement de crèdits, i a l'expedient acadèmic previ no hi consten assignatures matriculades i no superades per tercera o més vegades.
No obstant això, no podràs accedir al grau per aquesta via si se't reconeixen un 75 % o més dels crèdits totals de la titulació de destinació, amb l'excepció d'aquells casos en què restin places vacants i el vicerectorat corresponent de la UAB ho autoritzi.

Per tal de fer el reconeixement de crèdits i la baremació de l'expedient acadèmic dels estudis previs, es consideren les qualificacions que has obtingut fins al moment en què s'acaba el termini de la sol·licitud d'admissió.

La sol·licitud d'admissió per aquesta via és compatible amb la preinscripció universitària.

Presentació de sol·licituds

Cada centre de la UAB publica anualment el nombre de places ofertes per a cada estudi, així com els criteris generals d'admissió i els terminis per dur a terme la preinscripció. En el calendari academicoadministratiu que aprova per a cada curs acadèmic el Consell de Govern de la UAB, es fixen les dates corresponents. El vicerectorat corresponent pot autoritzar terminis extraordinaris de sol·licitud, a petició del deganat o direcció del centre, sempre que es compleixin les condicions següents:

  •  Quedin places vacants d'aquesta oferta.
  •  La resolució del procediment es produeixi abans de l'inici del curs al que demanes incorporar-te.

La sol·licitud de canvi d'estudis universitaris espanyols s’ha de realitzar a través de la sol·licitud de preinscripció que podreu trobar en la pàgina web https://sia.uab.es/. Si en el moment de fer aquesta preinscripció no tens un Número d’Identificació d’Usuari de la UAB (NIU) hauràs d’obtenir-lo primer. Abans de realitzar la sol·licitud consulta la documentació específica que es demana en la pàgina web del centre que ofereixi els estudis.

Admissió

Les sol·licituds que no compleixin els requisits fixats a la legislació es denegaran. Les sol·licituds que sí que compleixen els requisits s'ordenaran segons els criteris següents:

  • En primer lloc, les persones procedents de titulacions afins a la branca de coneixement de les titulacions sol·licitades.
  • En segon lloc, les persones procedents de titulacions no afins.

Dins de cada grup les sol·licituds s'ordenen d'acord amb la baremació dels expedients acadèmics, en aplicació dels criteris fixats a la Normativa d'accés als estudis de la UAB i publicats per cada centre.

Un cop signada la resolució d'admissió, el centre publicarà la relació de sol·licituds autoritzades, en llista d'espera i denegades.

Quan se't notifiqui l'admissió, és requisit imprescindible que demanis el trasllat d'expedient a la universitat d'origen. En el cas de la UAB, el trasllat es tramita d'ofici. Així mateix, l'admissió a la UAB està condicionada a la recepció i la verificació pel centre de la certificació acadèmica oficial tramesa per la universitat d'origen i de rebre la documentació original aportada en el moment de la sol·licitud.

Si ets esportista d'alt nivell i d'alt rendiment, has de canviar de residència i compleixes els requisits establerts a la legislació vigent, pots accedir a la UAB sense ocupar les places reservades per a aquesta via, sempre que compleixis la resta de requisits esmenats.

Normativa de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb els plans d'estudis regulats pel RD 822/2021
Preus per a la prestació de serveis acadèmics, administratius i d'altres conceptes
Calendari Acadèmic Administratiu 2022-23
Legalització de documents (Ministeri d'Educació)
Legalització de documents (Ministeri d'Assumptes Exteriors i Cooperació)
Ordre EDU/1161/2010 (països amb els que s'han subscrit acords internacionals)