Curs 2023-2024

Accés per canvi d'estudis

ACCÉS PER CANVI D’ESTUDIS CURS 2023/24

(Titulacions espanyoles parcials)

Oferta de places:

 • Sol·licitud: del 24 de febrer al 31 de març de 2023
 • Data màxima presentar documentació reclamada: 14 d'abril de 2023
 • Publicació de la resolució d’admissió: 16 de juny de 2023
 • Matriculació: del dia 4 al dia 7 de setembre de 2023
 • Publicació (si escau) de les places vacants: el 3 de juliol de 2023
 • Publicació (si escau) d’una segona convocatòria: l’3 de juliol de 2023

 

ATENCIÓ: NOU TERMINI - Estudis de Grau en Ciència i Tecnologia dels Aliments:

Publicació de la Resolució 26/07/2023

- Número de places ofertes vacants: 5
- Presentació sol·licituds: del dia 3 al 10 de juliol de 2023
- Publicació de la resolució d’admissió: 26 de juliol de 2023

 

Com puc presentar la sol·licitud? 

A través de la nostra web sia.uab.cat, apartats 'Sol·licitud Canvi d'Estudis'

En cas de tenir alguna incidència es podria presentar de forma presencial sol·licitant cita prèvia o per correu postal certificat:

 1.                       Universitat Autònoma de Barcelona                     
                        Facultat de Veterinària
                        Gestió Acadèmica
                        Travessera dels Turons s/n 
                        08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès). Barcelona

En cap cas s’acceptaran sol·licituds que arribin per correu electrònic.

Requisits per accedir:

 • Que se’t reconeguin mínim 30 crèdits al Grau que sol·licitis accedir (consulta les guies docents del Grau en Veterinària i del Grau en Ciència i Tecnologia dels Aliments per veure els continguts de les assignatures de la UAB).
 • Que no es reconegui el 75% o més dels crèdits totals de la titulació de destinació.
 • No tenir assignatures matriculades i no superades per 3ª vegada o més.

 Documentació requerida a la Facultat de Veterinària:

 1. Formulari de sol·licitud degudament signat (només si es presenta de forma presencial o per correu postal)
 2. Original i fotocòpia (en el cas que ho presentis en format paper) del DNI, NIE o passaport.
 3. Nota d’accés als estudis (PAU) o el document acreditatiu corresponent. En cas d’haver accedit a la Universitat des de una CFGS cal aportar certificat de notes del Cicle on consti la nota final.
 4. Certificat acadèmic personal on constin les qualificacions de les assignatures, el nombre de convocatòries i el valor en crèdits.
 5. Format paper: guies docents/programes de les assignatures superades. Format formulari online: es poden adjuntar les guies docents per separat al formulari o bé adjuntar un document word amb tots els enllaços web a les guies docents.
 6. Pla d’estudis dels estudis d’origen
 7. Escrit de motivació
 8. Comprovant de pagament del preu públic 54,54€ (si es gaudeix de descompte per FN o altres gratuïtats presentar documentació acreditativa) si s'envia per correu postal. Si presentes la sol·licitud de forma presencial podràs abonar-lo a la Gestió Acadèmica amb targeta.

IMPORTANT:

Si tens assignatures reconegudes a l’expedient des del que sol·licites l’accés, caldrà aportar la següent documentació extra de la Universitat on s’han cursat i superat les assignatures d’origen:

 • Certificat acadèmic personal
 • Resolució del reconeixement on s'especifiqui la relació d'equiparació entre les assignatures d'origen i les reconegudes (només si la relació no consta en el certificat acadèmic personal)
 • Format paper: guies docents/programes de les assignatures reconegudes per la Universitat d’origen. On line a través de sia.uab.cat: es poden adjuntar les guies docents en un document Word amb tots els enllaços web a les guies docents.
 • Pla d’estudis dels estudis d’origen

L’accés s’ha de demanar des d’una titulació universitària oficial espanyola iniciada i no finalitzada. En cas de tenir més d’una titulació iniciada, només es tindran en compte les assignatures superades o reconegudes que constin al certificat acadèmic de la titulació des de la que se sol·licita l’accés (sempre i quan s’aporti la documentació d’origen de les assignatures reconegudes relacionada més amunt). No obstant, si s’aconsegueix l’accés, posteriorment es podrà sol·licitar el reconeixement de les assignatures superades d’altres titulacions iniciades o finalitzades.

AVÍS:  Una vegada resolta la convocatòria d’accés, les persones que no hagin estat admeses podran passar per la gestió acadèmica a recollir la documentació original que han presentat. La custòdia d’aquesta documentació es donarà per finalitzada el 30 de setembre de 2024. Posteriorment a aquesta data, es procedirà a la destrucció d’aquesta documentació.

Acord d'oferta de places i criteris d'admissió per canvi d'estudis universitaris espanyols