Curs 2019-2020

Oferta extraordinària places vacants per a Ciència i Tecnologia dels Aliments Juliol 2019
 
Titulació de grau Places ofertes
Grau en Ciència i Tecnologia dels Aliments 6
 Presentació de sol·licituds: del 1 al 5 de Juliol de 2019.  Cal demanar cita prèvia

Data límit de la publicació de la resolució d’admissió: 6 de setembre de 2019
Data de matrícula dels admesos:  13 de setembre de 2019
 

Oferta  publicada  Febrer 2019
 
Titulació de grau Places ofertes
Grau en Veterinària 6
Grau en Ciència i Tecnologia dels Aliments 6
 

Relació de sol·licituds d’accés per canvi d’estudis universitaris espanyols 2019-2020 (admeses, en llista d'espera i denegades)

Resolució complerta


Presentació de sol·licituds:  del 1 de març al dia 3 d’abril de 2019. Cal demanar cita prèvia

Data límit de la publicació de la resolució d’admissió: el dia 17 de juny de 2019
Data de matrícula dels admesos:  del dia 4 al dia 6 de setembre de 2019
Publicació, si escau, de les places vacants: el dia 12 de setembre de 2019
Publicació, si escau, d’una segona convocatòria: el dia 1 de juliol de 2019

Formulari de sol·licitud (on consta la documentació a aportar)

AVÍS:  Una vegada resolta la convocatòria d’accés, les persones que no hagin estat admeses podran passar per la gestió acadèmica a recollir la documentació original que han presentat. La custòdia d’aquesta documentació es donarà per finalitzada el 30 de setembre de 2020. Posteriorment a aquesta data, es procedirà a la destrucció d’aquesta documentació.