Sol·licitud de Permís d'Absència


Permisos de tres a deu dies:
El professor que desitgi gaudir d’un permís de tres a deu dies ha de presentar una sol·licitud al degà o director de centre i acompanyarà aquesta sol·licitud amb un vistiplau del director o la directora del departament. Aquest tipus de permís no preveu la possibilitat de substitució i totes les qüestions de caire econòmic i docent que se’n derivin les resoldrà el departament corresponent. El degà o degana o director o directora de centre trametrà la copia corresponent al vicerector o vicerectora de Personal Acadèmic.
 
Permisos de durada superior a deu dies i de fins a un màxim de tres mesos:
Per sol·licitar un permís de durada superior a deu dies i de fins a un màxim de tres mesos caldrà tenir, com a mínim, un any d'antiguitat a la UAB. Caldrà que, amb un mes d'anticipació, la persona interessada sol·liciti el permís per escrit al Vicerector o vicerectora de Personal Acadèmic, amb el vistiplau del degà o degana o director o directora de centre i del director o directora de departament. Aquesta sol·licitud haurà d'anar acompanyada amb un escrit que raoni la conveniència del permís, el període exacte d’absència i les activitats que desenvoluparà el professor durant aquest període. Si les activitats que comporten el permís són d’interès per al departament —aspecte que el mateix departament haurà de raonar per escrit— el permís esmentat podrà concedir-se amb sou, sempre que el departament assumeixi la docència o quedi acumulada per al professor corresponent al llarg del període lectiu.
 
Permisos per a un període de tres mesos fins a dos anys com a màxim:
Per sol·licitar un permís per un període de tres mesos fins a dos anys caldrà tenir, com a mínim, dos anys d'antiguitat. Caldrà que amb un mínim de dos mesos d'antelació, la persona interessada trameti al Vicerector/a de Personal Acadèmic la seva sol·licitud amb el vistiplau del director/a del departament i amb un informe del degà o degana o director/a del centre, en el qual es raoni la conveniència del permís demanat. En la sol·licitud, hi ha de fer constar explícitament el període que comprèn la seva petició i hi adjuntarà el programa d'activitats que desenvoluparà. El degà o degana o director/a de centre farà constar en el seu informe, si escau, la conveniència que aquesta persona sigui substituïda per un altre professor o una altra professora. En aquest cas, el departament trametrà la proposta de contractació, en la qual haurà de constar la persona a qui se substitueix i el període del contracte. El Vicerector/a informarà al degà o degana o director/a de centre i el director/a del departament de la seva resolució. La retribució màxima en els permisos de durada inferior a un any serà del 80 % del salari del professor o la professora. Per als permisos d’una durada superior a l'any no hi haurà dret a retribució.

A continuació teniu l'enllaç per sol·licitar aquests permisos (https://intranet-nova.uab.es/group/personaluab/permisos-i-sol-licituds-de-reduccions-docents).

 

 

 

 

2024 Universitat Autònoma de Barcelona