La UAB Aposta pel coneixement i la innovació

Cap del Gabinet de Projectes Institucionals - Funcions dels àmbits que en depenen

  • Assistir al Rector/a i al seu Equip en l’organització de l’agenda d’activitats.
  • Dirigir les tasques administratives pròpies del Rector/a.
  • Coordinar les activitats de protocol en què participa el Rector/a.
  • Coordinar les relacions institucionals i internacionals del Rector/a.
  • Coordinar les relacions del Rector/a amb els mitjans de comunicació.
  • Planificar i difondre les publicacions i la documentació d’interès i fer-ne el seguiment.
  • Totes les de naturalesa anàloga que li encarreguin.