UAB en dades

Mobilitat d'estudiants

 
Fons del finançament Import (€)
Externa 1.847.655,00
Interna 134.500,00
Total 1.982.155,00

 

Origen dels fons dels programes de mobilitat (2021-22)  (.xlsx)

 
Erasmus  Dona Home Total
Estudiants OUT 683 247 930
Estudiants IN 733 325 1.058

 

Estudiants (OUT i IN) Erasmus (2021-22)  (.xlsx)

 
SICUE Dona Home Total
Estudiants OUT 72 28 100
Estudiants IN 116 37 153

 

Estudiants SICUE OUT-IN (2021-22)  (.xlsx)

 
Programa propi Dona Home Total
Estudiants OUT 125 49 174
Estudiants IN 151 79 230

 

Estudiants (OUT i IN) del programa de mobilitat propi (2021-22)  (.xlsx)