Protecció de dades

Normativa vigent

El Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades, i pel que es deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD), deroga i substitueix la Directiva 95/46/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 24 d’octubre de 1995, relativa a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals, i a la lliure circulació d’aquestes dades.
 
Aquesta Directiva va ser incorporada a la legislació espanyola mitjançant la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), que, al seu torn, va ser desenvolupada pel RD 1720/2017, de 21 de desembre.
 
El RGPD no deroga formalment aquestes disposicions sinó que queden desplaçades, de manera  que podran ser aplicables en tot allò que no estigui expressament regulat en el RGOD i no el contradigui.
 
La legislació relacionada amb la protecció de dades actualment vigent és la següent:
 

 • Constitució Espanyola
 • Estatut d’Autonomia de Catalunya
 • Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades, i pel que es deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD)
 • Directiva (UE) 2016/680 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relativa a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals per part de les autoritats competents per a finalitats de prevenció, investigació, detecció o enjudiciament d’infraccions penals o d’execució de sancions penals, i a la lliure circulació d’aquestes dades, i pel que es deroga la Decisió Marc 2008/977/JAI del Consell
 • Directiva 2011/24/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 9 de març de 2011, relativa a l’aplicació dels drets dels pacients en l’assistència sanitària transfronterera
 • Directiva 2006/24/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de març de 2006, sobre la conservació de dades generades o tractades en relació amb la prestació de serveis de comunicacions electròniques d’accés públic o de xarxes públiques de comunicacions, i pel que es modifica la Directiva 2002/58/CE
 • Directiva 2003/98/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de novembre de 2003, relativa a la reutilització de la informació del sector públic
 • Directiva 2002/58/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de juliol de 2002, relativa al tractament de dades personals i la protecció de la intimitat en el sector de les comunicacions electròniques
 • Reglament (CE) Nº 45/2001 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de desembre de 2000, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals per part de les institucions i els organismes comunitaris, i a la lliure circulació d’aquestes dades
 • Conveni 108 del Consell d’Europa, de 28 de gener de 1981, per a la protecció de les persones pel que fa  al tractament automatitzat de dades de caràcter personal
 • Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD)
 • RD 1720/2017, de 21 de desembre, que aprova el reglament de la LOPD
 • Llei 25/2007, de 18 d’octubre, de conservació de dades relatives a les comunicacions electròniques i a les xarxes públiques de comunicacions
 • Llei 32/2010, d’1 d’octubre, de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades
 • Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, dret a la informació pública i bon govern (Estat)
 • Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, dret a la informació pública i bon govern (Generalitat de Catalunya)
 • Llei 21/2000, de 29 de desembre, sobre els drets d’informació concernent la salut i l’autonomia del pacient, i la documentació clínica (Generalitat de Catalunya)
 • Llei 41/2002, de 14 de novembre, bàsica reguladora de l’autonomia del pacient i de drets i obligacions en matèria d’informació i documentació clínica (Estat)
 • Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic
 • RD 3/2010, de 8 de gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de Seguretat en l’àmbit de l’administració electrònica
 • Llei 59/2003, de 19 de desembre, de firma electrònica
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de es administracions públiques
 • Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic
 • Llei 14/2001, d’1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació