UAB en dades

Personal d'administració i serveis

Categoria  Empleats/des
Dona Home Total
Cos Tècnic de Gestió 32 20 52
Cos de Gestió 112 45 157
Bibliotecaris 52 13 65
Administratius 379 102 481
Auxiliars Administratius 181 54 235
Personal Directiu 3 2 5
Tècnic  Superior 106 120 226
Tècnic Mitjà 58 93 151
Personal Tècnic 88 120 208
Personal Especialitzat 100 69 169
Tècnic Superior de Suport a la Recerca 111 79 190
Tècnic Mitjà de Suport a la Recerca 69 52 121
Tècnic Especialista de suport a la Recerca 139 91 230
Auxiliar de suport a la recerca 43 15 58
Auxiliar Administratiu de Suport recerca 14 3 17
Altres 8 2 10
Total 1.495 880 2.375

Personal d'Administració i Serveis per categoria a 31 de desembre de 2016 (excel)

Règim jurídic Tipus Règim Jurídic Empleats/des
Dona Home Total
PAS Funcionari de carrera 542 166 708
PAS Funcionari interí 215 67 282
PAS Funcionari eventual 2 0 2
PAS Laboral  fix 318 365 683
PAS Laboral eventual Capítol I 34 35 69
PAS Laboral eventual Capítol VI de Suport a la recerca 192 142 334
PAS Laboral Capítol VI de Suport a la recerca 173 99 272
PAS Funcionari en pràctiques 19 6 25
Total 1.495 880 2.375

Personal d'Administració i Serveis per règim jurídic a 31 de desembre de 2016 (excel)

Edat Empleats/des
Dona Home Total
Menys de 25 37 30 67
de 25 a 34 213 140 353
de 35 a 44 458 249 707
de 45 a 54 518 317 835
de 55 a 65 268 142 410
Més de 65 1 2 3
Total 1.495 880 2.375

Personal d'Administració i Serveis a 31 de desembre de 2016, per edats (excel)

PROGRAMES PLA DE FORMACIÓ Total accions Total hores per acció Total participants Total hores per participants
1. INFORMACIÓ ESTRATÈGICA                    12                      51                    161                    489  
2. FORMACIÓ EN EINES BÀSIQUES PER AL LLOC DE TREBALL                  163                 1.656                 1.948               20.438  
3. PREVENCIÓ, SEGURETAT I SALUT LABORAL DE LES PERSONES                  161                    969                 2.050               13.430  
4. FORMACIÓ EN LLENGÜES                  106                 9.894                    864               49.985  
5. FORMACIÓ PER A FACILITAR I ACOMPANYAR LA PROMOCIÓ                    18                    326                    201                 4.500  
6. FORMACIÓ PER A COL·LECTIUS ESPECÍFICS                    81                 1.835                    431                 4.852  
7. FORMACIÓ A MIDA                    67                    701                    373                 2.538  
8. FORMACIÓ PER A LA FUNCIÓ DIRECTIVA                    36                    335                    294                 2.556  
9. MOBILITAT FORMATIVA                     -                         -                         -                         -    
10. FORMACIÓ INTEGRAL                  154                 1.180                 1.712                 4.919  
                   798               16.946                 8.034             103.705  


Evolució del PAS de formació (excel)