UAB en dades

Servei de Biblioteques

Text Genèric creat automàticament.

SERVEI DE BIBLIOTEQUES ANY 2016
Monografies 1.288.950
Publicacions periòdiques 75.752
Llibres consultats 152.526
Revistes (paper) consultades 19.355
Biblioteca Digital - Articles digitals consultats 2.795.007
Biblioteca Digital - Nombre de cerques o sessions 3.270.894
Biblioteca Digital - Consultes al DDD 6.845.315
Usuaris 2.679.342
Préstecs domiciliaris 410.001
Préstecs Interbibliotecaris 5.826


Servei de biblioteques any 2016 (word)