Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
Serveid'Ocupabilitat

Alta a la Seguretat Social i retenció d'IRPF

Els ajuts a l’estudi que les empreses/institucions satisfan l’alumnat universitari en estada de pràctiques extracurriculars –que és d'un mínim de 5,75 €/hora, en el cas de la UAB– estan sotmesos a l’Impost de la Renda de les Persones Físiques i, per tant, se’ls aplica una retenció mínima de l’IRPF del 2%.

En compliment del Reial decret 1493/2011 de 24 d'octubrel’empresa/institució té el deure de donar d’alta les persones estudiants a la Seguretat Social en la categoria de Cotització per contractes per a la formació i l'aprenentatge. A partir de l’1 de gener de 2024, s'aplica el que estableix la disposició 52a del Text refós de la Llei General de la Seguretat Social, introduïda pel Reial decret llei 2/2023, de 16 de març, de mesures urgents per a l'ampliació de drets dels pensionistes, la reducció de la bretxa de gènere i l'establiment d'un nou marc de sostenibilitat del sistema públic de pensions.

La cotització a la Seguretat Social per als contractes de formació consisteix en una quota única mensual; en podeu consultar la distribució i els imports en aquest enllaç (fer clic a la pestanya "Pràctiques formatives o pràctiques acadèmiques externes incloses als programes de formació"):

Cotització per contractes per a la formació i l'aprenentatge amb ajut a l'estudi (2024)

Concepte Empresa Treballador Total
Per contingències comunes 53,61 € 10,69 € 64,30 €
Per contingències professionals 7,38 € - 7,38 €
Totals 60,99 € 10,69 € 71,68 €

L’any 2024 s’aplicarà a les quotes per contingències comunes la reducció del 95 per cent establerta en l’apartat 5.b) de la disposició addicional cinquanta-dosena del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, sense que els siguin d’aplicació altres beneficis en la cotització que no siguin aquesta reducció. S’aplicarà a aquestes reduccions de quotes el que s’estableix a l’article 20 del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, a excepció del que s’estableix en els seus apartats 1 i 3.

Informació complementària