Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
Serveid'Ocupabilitat

Política de privadesa

En compliment del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD), us facilitem la informació detallada relativa a la política de privacitat i al tractament de les vostres dades personals per part de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i el seu Servei d’Ocupabilitat.

Quines dades tractem i per què, i com les obtenim

La UAB, a través del seu Servei d’Ocupabilitat, tracta les vostres dades personals per al compliment de la missió que el Servei té encomanada en el seu Reglament; és a dir, orientar, acompanyar i donar suport a l’alumnat i les persones titulades de la Universitat, en relació amb l’ocupabilitat i la inserció laboral, en un entorn tant nacional com internacional.

Aquestes dades personals, les facilitareu en el vostre registre al web NEXUS: nexus.uab.es/nexus.uab.cat.

Concretament, en el cas de les persones candidates, la UAB pot disposar de les vostres dades identificatives (incloent-hi les relatives a la discapacitat), de contacte, acadèmiques i curriculars. Algunes d’aquestes s’obtenen de forma automatitzada d’altres fitxers de la UAB, com BADUS.

En el cas de les empreses/institucions, la UAB pot disposar de les vostres dades identificatives, de contacte, fiscals i de facturació. En el cas que, per a la gestió i execució de la relació mercantil/contractual, així com per al compliment de les obligacions legals derivades d'aquesta, sigui necessari que ens comuniqueu dades de les vostres persones empleades i/o col·laboradores, recordeu que sou responsables d’informar-los de la comunicació de les seves dades a la UAB i dels termes inclosos en aquesta clàusula, sempre en termes de la legislació vigent.

Finalitats del tractament de dades

Les vostres dades seran tractades amb les finalitats següents:

  • Gestionar els serveis que ofereix la UAB en matèria d’orientació professional, pràctiques en empresa i inserció laboral, mobilitat professional internacional, i generació d’idees i emprenedoria. Això inclou la cerca de persones candidates i el desenvolupament de processos de selecció per a estades de pràctiques o contractacions laborals, així com la inscripció de l’alumnat i les persones titulades en activitats grupals d’orientació professional, entre altres. Per a més informació sobre aquests serveis, visiteu el web www.uab.cat/ocupabilitat.
  • Remetre-us informació sobre els serveis esmentats i sobre el conjunt d’iniciatives vinculades a la inserció laboral que du a terme la UAB. Aquest enviament de comunicacions electròniques està expressament autoritzat per llei i respon a l’interès que heu mostrat mitjançant la inscripció al web NEXUS.

Persona responsable

La persona responsable del tractament de les vostres dades és Silvia Piqueras Leon, directora del Servei d’Ocupabilitat de la UAB, amb telèfon el 93 586 89 70 i l’adreça de correu electrònic s.ocupabilitat@uab.cat.

Cessions a tercers

Les vostres dades no seran cedides a terceres persones, excepte en els casos en què legalment estigui permès o sigui de compliment obligat, i també en els enumerats a continuació:

  • En el cas de les persones candidates que manifestin explícitament la seva voluntat de formar part d’un procés de selecció, se cediran les vostres dades a l’empresa/institució que sol·licita candidatures per cobrir la vacant de què disposa.
  • Se cediran les dades al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) i a la Secretaria d’Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya, en virtut dels Convenis de Col·laboració entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, mitjançant el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, i el Departament d’Empresa i Coneixement, mitjançant la Secretaria d’Universitats i Recerca, i les universitats catalanes, amb l’objectiu d’impulsar la inserció laboral i millorar l’ocupabilitat de les persones joves estudiants i titulades universitàries. Les vostres dades de caràcter personal seran recollides, incorporades i tractades en un fitxer automatitzat, la finalitat del qual és gestionar el tractament de dades de les persones demandants d’ocupació inscrites al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i gestionar els expedients de subvencions i ajuts del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, en compliment de la Llei 13/2015, de 9 de juliol, d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i del Reial decret legislatiu 3/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Ocupació. En aquest cas, l’òrgan responsable del fitxer i el seu tractament és la Direcció del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.
  • Se cediran de les dades al SOC en virtut del Conveni entre el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i la Universitat Autònoma de Barcelona per a l’impuls de pràctiques no laborals per a les persones graduades de la Universitat Autònoma de Barcelona en el marc del Reial decret 1543/2011, de 31 d’octubre.
  • En el cas de les empreses/institucions, el seu nom pot fer-se públic en qualitat de col·laborador de la UAB en l’àmbit de la cooperació educativa i la inserció laboral en virtut de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Conservació de les dades

A manca de qualsevol exercici dels vostres drets en relació amb les dades, aquestes podran conservar-se indefinidament.

Si tramiteu la vostra baixa del web NEXUS i/o finalitzeu la vostra relació amb el Servei d’Ocupabilitat de la UAB, les dades es tractaran només amb l’efecte d’acreditar el compliment de les obligacions legals. Finalitzats aquests terminis de prescripció, les dades seran eliminades.

Decisions automatitzades

La UAB no adopta decisions que puguin afectar-vos basades únicament en el tractament automatitzat de les vostres dades. Tots els processos de presa de decisions relacionades amb les finalitats de tractament abans descrites es realitzen amb intervenció humana.

En el cas de les persones candidates, NEXUS farà ús de les vostres dades per tal de proposar-vos, de forma automatitzada, ofertes de pràctiques i/o laborals que siguin afins al vostre perfil; tanmateix, aquesta proposta és merament informativa i no implica cap presa de decisió.

Exercici dels drets

D’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, teniu dret a revocar, en qualsevol moment, el consentiment atorgat, i podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, i limitació del tractament i portabilitat de les dades, davant la persona responsable del tractament, o la Secretaria General de la UAB, a l’Edifici del Rectorat del campus universitari de Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), o mitjançant correu electrònic a s.ocupabilitat@uab.cat.
 
També podeu realitzar les consultes oportunes en relació amb el tractament de les vostres dades personals a l’adreça electrònica del delegat de Protecció de Dades de la UAB, proteccio.dades@uab.cat.

En aplicació del Conveni de Col·laboració entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, mitjançant el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, i el Departament d’Empresa i Coneixement, mitjançant la Secretaria d’Universitats i Recerca, i les universitats catalanes, per a l’impuls a la inserció laboral i la millora de l’ocupabilitat de les persones joves estudiants i titulades universitàries, podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en les condicions previstes per la legislació vigent, adreçant un escrit a la Direcció del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya; carrer Llull, 297-307, 08019- Barcelona, o correu electrònic a protecciodades.soc@gencat.cat signat electrònicament amb DNI electrònic o certificat digital reconegut. Més informació al web: http://serveiocupacio.gencat.cat/ca/soc/proteccio-de-dades/

Reclamacions

Si considereu que el tractament de les vostres dades personals vulnera la normativa o els vostres drets, podeu presentar les reclamacions que considereu adients davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, a través de la seva seu electrònica o a la seva direcció postal (c/ Rosselló 214, CP 08008, Barcelona, Espanya).

Informació complementària