Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
Serveid'Ocupabilitat

Comissió de persones usuàries

Al Reglament del Servei d’Ocupabilitat de la Universitat Autònoma de Barcelona, en el seu article 11è, s’estableix que tindrà una Comissió de Persones Usuàries.

Funcions

Són de caràcter consultiu:

 • Avaluar periòdicament les activitats del Servei i el grau de satisfacció que generen.
 • Analitzar i vehicular les propostes, els suggeriments i les reclamacions de les persones usuàries, en relació amb les activitats pròpies del Servei.
 • Fer propostes sobre les línies generals d’actuació del Servei.
 • Informar sobre els temes relatius al Servei que li consultin els òrgans de govern de la Universitat.
 • Analitzar els casos d’incompliment de les persones usuàries.

Composició

 • La persona de l’Equip de Govern que tingui competències en matèria d’ocupabilitat, que serà qui la presideixi.
 • El gerent o la gerent, o la persona a qui delegui.
 • El director o la directora del Servei.
 • Quatre coordinadors o coordinadores de pràctiques, un per cada àmbit de coneixement (Ciències, Salut, Humanitats i Socials), escollits pels degans o per les deganes que conformen cada àmbit de coneixement.
 • Una persona del Consell Social nomenada pel president o per la presidenta del Consell Social de la UAB.
 • Dos responsables que el director o la directora del Servei ha d’escollir entre les Unitats Tècniques de Gestió i la Unitat Administrativa (un d’ells, el que el/la director/a del Servei d’Ocupabilitat hagi delegat, actuarà com a secretari/ària).
 • Tres representants de l’alumnat de Grau inscrits al Servei, escollits per sorteig i amb l’acceptació posterior del càrrec.
 • Dos representants de l’alumnat de Màster inscrits al Servei, escollits per sorteig i amb l’acceptació posterior del càrrec.
 • Una persona representant de les empreses que col·laboren amb el Servei d’Ocupabilitat i que, amb petició prèvia expressa, accepti el càrrec.
 • Una persona representant de les institucions i les entitats que col·laboren amb el Servei d’Ocupabilitat i que, amb petició prèvia expressa, accepti el càrrec.

Tots els membres hi actuen com a vocals, excepte el/la president/a i el/la secretari/ària de la Comissió, i no poden delegar la seva representació, llevat del cas del/de la gerent.

Poden assistir-hi amb veu, però sense vot, totes aquelles persones relacionades amb els punts a tractar en la reunió que el president o la presidenta de la Comissió consideri necessari convidar.

Durada dels mandats

 • La vinculada amb el càrrec, en el cas de les persones que formen part de la Comissió com a membres de l’Equip de Govern, de l’Equip de Gerència i del Servei d’Ocupabilitat.
 • Dos anys en el cas dels representants de la coordinació de pràctiques i del membre del Consell Social.
 • Un any en el cas dels representants de l’alumnat de Grau i de Màster, de les empreses col·laboradores i de les institucions o entitats col·laboradores.

Reunions

La Comissió fa, com a mínim, una reunió ordinària a l’any, que convoca el director o directora del Servei d’Ocupabilitat. La Comissió també pot convocar una reunió, amb caràcter extraordinari, quan la meitat més u de les persones que en formen part així ho sol·liciti, o bé quan el president o la presidenta de la Comissió ho consideri necessari.

Informació complementària