Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
Serveid'Ocupabilitat

Requisits

Si us plau, llegeixin aquest contingut amb atenció.

Per tal de gestionar un conveni de pràctiques no curriculars, tant l’estudiant com l’empresa o institució on es realitzaran les pràctiques han d'estar registrats a NEXUS, l'aplicació de gestió de la intermediació laboral, de les pràctiques extracurriculars de la UAB i de les activitats del Servei d’Ocupabilitat. Les empreses o institucions que no estiguin donades d’alta a NEXUS, poden fer-ho clicant aquí.

  1. Poden formalitzar convenis de pràctiques les empreses unipersonals i pluripersonals, institucions i entitats públiques i privades d'àmbit nacional i internacional (inclosa la pròpia UAB).
  2. Disposar de la figura d’una persona tutora amb els coneixements adients per tal de poder definir el Projecte Formatiu, formar l’estudiant correctament i emetre un informe final.
  3. Poder aportar un mínim de 5,75 euros/hora a l'estudiant que vulgui acollir en pràctiques.
  4. Que la UAB no li hagi practicat cap rescissió unilateral de convenis formalitzats anteriorment.
  5. Si s'han formalitzat convenis amb anterioritat, haver emplenat els informes finals abans de formalitzar convenis nous.
  6. Estar al corrent dels pagaments amb el Servei d’Ocupabilitat de la UAB.
  7. No haver iniciat un ERO (Expedient de Regulació d'Ocupació) o un concurs de creditors.

Una vegada hàgin comprovat que compliu els requisits anteriors, i abans de procedir amb l'acollida d'estudiants, informin-se de les condicions.

Informació complementària