UAB

Línies de recerca

En aquest apartat trobaràs la relació de línies de recerca d’aquest programa de doctorat i els doctors que hi dirigeixen tesis. També trobaràs, a la columna de la dreta, els doctors que poden actuar com a tutors acadèmics.

La teva tesi ha de tenir un únic tutor que pot coincidir, o no, amb el director de la tesi.

Tens informació detallada sobre les funcions i responsabilitats dels directors i dels tutors a les opcions del menú La direcció de tesi i La tutoria de tesi.


Línies de recerca i directors

Tutors

Àrees de muntanya i paisatge
Té com objectiu general l'estudi del paisatge de les àrees de muntanya a través del temps.

Soriano, Joan Manuel
Albet,Abel
Boada, Martí
Mendizàbal, Enric
Molina, David
Nadal, Jordi
Pèlachs, Albert
Tulla, Antoni F.
Nunes, Joan
Grup de Recerca en Àrees de Muntanya i paisatge (GRAMP)


Geografia aplicada
El principal objectiu és l'anàlisi i l'ordenació del territori del món rural, basat en l'acció antròpica al medi natural.

Tulla, Antoni F.
Alegre, Pau
Avellaneda, Pau
Badia, Anna
Casellas, Antonia
Cebollada, Àngel
Mendizàbal, Enric
Miralles, Carme
Nadal, Jordi
Nunes, Joan
Pallarès, Montserrat
Pèlachs, Albert
Soriano, Joan Manuel
Vera, Ana
Geografía aplicada


Geografia econòmica
Estudi dels factors de localització industrial, del coneixement de l'economia i la innovació a les ciutats, el gènere i el desenvolupament econòmic i el transport aeri i infraestructures.

Pallarès,Montserrat
Badia,Anna
Avellaneda, Pau
Vera, Ana
Casellas, Antonia
Economic Geography Research Group


Geografia i gènere
Els objectius són introduir i consolidar l'enfocament de gènere en la disciplina geogràfica. Els objectius concrets, pla de treball i activitats, se centren en els camps de la geografia urbana i la geografia rural, i en les línies de recerca concretes de l'estudi de l'exclusió social a les ciutats des de la perspectiva de gènere i l'anàlisi del món rural.

Garcia Ramon, Maria Dolors
Albet, Abel
Baylina, Mireia
Ortiz, Anna
Prats, Maria
Grup de Recerca de Geografia i Gènere


Geografia urbana i ordenació del territori
Es tracta d'un conjunt d'investigacions que estudien les dinàmiques territorials associades al procés d'urbanització, tant des del punt de vista de l'anàlisi com de la prescripció, sobre els instruments adequats per tal de gestionar-les. En aquest camp el departament ha posat en peu, des del curs 2012-2013, un programa de seminaris de recerca periòdics en què el doctorand presenta i debat el progrés del seu treball amb professorat del departament i experts convidats de prestigi reconegut.

Nel·lo, Oriol
Muñoz Ramírez, Francesc
Albet, Abel
Cebollada, Àngel
Cerdan,Rufí
Miralles, Carme
Durà, Antoni
Casellas, Antonia

Mètodes i aplicació de la teledetecció i el SIG
Plantejar noves metodologies en SIG i Teledetecció, així com fer aplicacions que permetin avançar en la investigació geogràfica bàsica i aplicada en aquestes disciplines.

Pons, Xavier
Serra, Pere
Badia, Anna
Zabala, Alaitz
Nunes, Joan
Mètodes i Aplicacions en Teledetecció i Sistemes d'Informació GeogràficaMigracions
La línia general de recerca acull una sèrie d'investigacions que giren al voltant dels temes de la mobilitat espacial de la població. L'enfocament es proposa abordar els temes des d'una perspectiva interdisciplinar, essent la geografia la base i l'eix principal. Treballs sobre migració interior de Catalunya i d'Espanya i migracions internacionals, des d'un punt de vista que inclou aspectes geogràfics, demogràfics, econòmics, culturals i polítics: xarxes migratòries, localització de la població en el territori, canvis territorials, integració, trajectòries migratòries, relacionats amb els llocs, immigració i participació social, fluxos migratoris i estocs, xarxes migratòries, migracions i salut.

Morén, Ricard
Solana, Miguel
Grup de Recerca Sobre Migracions
 


Mobilitat, transport i territori
Els eixos bàsics de la recerca són l'estudi dels efectes de les dinàmiques territorials sobre la mobilitat; les conseqüències socials en termes de cohesió/exclusió de l'organització dels desplaçaments en els diferents modes de transport; l'anàlisi de la mobilitat des d'una perspectiva de gènere i les repercussions del model de mobilitat en el medi ambient.

Miralles, Carme
Cebollada, Àngel
Avellaneda, Pau
Grup d'Estudis de Mobilitat, Transport i TerritoriRecursos costaners i paisatge
L'estudi i l'anàlisi de la vulnerabilitat de les costes baixes de Catalunya al risc enfront als canvis d'usos del sòl.

Breton, Françoise
Cerdan, Rufí
Muñoz Ramírez, Francesc
Romagosa, Francesc
Research Group on Coastal and Marine Resources, Territories and Landscapes
 


Recursos, riscos i canvi ambiental a Catalunya
La línia de recerca s'interessa per les dimensions territorials i ambientals de recursos i riscos com els derivats del cicle hidrològic a Catalunya i al litoral mediterrani espanyol en general. També interessa conèixer millor els canvis en els usos del sòl durant les darreres dècades, especialment els vinculats amb el creixement urbà i turístic.

Saurí, David
Boada, Martí
Cerdan, Rufí
Parés, Marc
Grup De Recerca En Aigua, Territori I Sostenibilitat (GRATS)
 


Teoria i pensament geogràfic
Els temes d'interès se centren al voltant de la història de la geografia i dels geògrafs i geògrafes; les noves tendències i mètodes: geografies de/en la postmodernitat; les geografies crítiques; els llibres i les narratives de viatge; l'alteritat, els postcolonialisme, l'orientalisme; Marroc i Àfrica, la geografia social i del gènere; les noves geografies culturals; lloc, cultura i poder; representacions, discursos i imatges; les metodologies qualitatives.

Garcia Ramón, Maria Dolors
Albet, Abel
Casellas, Antonia

Turisme i desenvolupament local
Les línies de recerca són principalment analitzar la situació i l'evolució del turisme des de diversos punts de vista (geogràfic, econòmic, sociològic i ambiental), analitzar els nivells de qualitat i les mesures mediambientals dels sector, i aplicar l'anàlisi dels sectors a l'elaboració de polítiques de planificació del turisme a llarg termini, que assegurin el manteniment socioeconòmic, mediambiental i la conservació del patrimoni natural i cultural.

Cànoves, Gemma
Blanco, Asunción
Llurdés, Joan Carles
Romagosa, Francesc
Casellas, Antonia
TUDISTAR

Albet Mas, Abel
Badia Perpinyà, Anna
Baylina Ferré, Mireia
Boada Juncà, Martí
Breton, Françoise
Cànoves Valiente, Gemma
Casellas Puigdemasa, Antònia
Cebollada Frontera, Àngel
Durà Guimerà, Antoni
García Ramon, Maria Dolors
Llurdés Coit, Joan Carles
Mendizábal Riera, Enric
Miralles Guasch, Carme
Morén Alegret, Ricard
Muñoz Ramírez, Francesc
Nel·lo Colom, Oriol
Ortiz Guitart, Anna
Pallarès Barberà, Montserrat
Pons Fernández, Xavier
Prats Ferret, Maria
Saurí Pujol, David
Solana Solana, Miguel
Soriano López, Joan Manuel
Tulla Pujol, Antoni F.

 

Tens dubtes? Contacta directament amb la coordinació del programa omplint el formulari: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició

Web http://geografia.uab.es/