UAB

Línies de recerca

En aquest apartat trobaràs la relació de línies de recerca d’aquest programa de doctorat i els doctors que hi dirigeixen tesis. També trobaràs, a la columna de la dreta, els doctors que poden actuar com a tutors acadèmics.

La teva tesi ha de tenir un únic tutor que pot coincidir, o no, amb el director de la tesi.

Tens informació detallada sobre les funcions i responsabilitats dels directors i dels tutors a les opcions del menú La direcció de tesi i La tutoria de tesi.


Línies de recerca i directors

Tutors

Demografia històrica. Matrimoni i posició social a l'àrea de Barcelona, 1451-1905
S'orienta tant a la investigació demogràfica en els seus múltiples aspectes (estimacions de població, poblament, cicles, nupcialitat, fecunditat, aproximacions indirectes a la supervivència i a les migracions) com a l’estudi socioeconòmic (en particular, l’homogàmia social i la transmissió intergeneracional de la posició social i de l’ofici.

Cabré Pla, Anna
Centre d'Estudis Demogràfics

 

Divorci i vulnerabilitat social a Espanya
Estudia els usos del temps (activitats obligatòries i d'oci, quotidianes i no quotidianes) i els espais de vida (territori on tenen lloc aquestes activitats), dels membres de les famílies monoparentals i de les famílies reconstituïdes, en comparació amb les famílies biparentals, des d'una doble perspectiva: de gènere i de les dobles famílies dels fills/es.

Solsona Pairó, Montserrat
Divorce Atlas
 

Cicle econòmic i migracions a Espanya
Anàlisi de tots els processos migratoris a Espanya, els quals són analitzats com una unitat interrelacionada, que respon a les actuals situacions econòmiques, radicalment diferents de les experimentades durant l'última dècada, quan el boom immigratori i la redistribució de la població estrangera en el territori van coincidir amb una fase d'expansió econòmica contínua.

Recaño Valverde, Joaquín
Centre d'Estudis Demogràfics
 

Relació població-habitatge en contextos de crisi. Comparativa europea
En els darrers 15 anys, Espanya ha experimentat importants canvis en els camps de la demografia i de l'habitatge. En aquesta proposta es parteix de la premissa que en els darrers anys la successió de conjuntures fortament marcades ha introduït canvis significatius en la relació entre població i habitatge o, el que és el mateix, en el sistema residencial espanyol.

Módenes Cabrerizo, Juan Antonio
Bitácora Demografía Residencial
 

Dinàmica del mercat de treball i formació familiar a Espanya
En els darrers anys del segle XX i primers del XXI, Espanya ha experimentat certa prosperitat en el mercat de treball així com un increment de la immigració sense precedents. L'ocupació ha millorat en quantitat (més activitat i ocupació) i en qualitat (major proporció de contractes indefinits). La joventut també s'ha beneficiat d'aquesta millora ja que ha aconseguit treballs més estables.

Miret Gamundi, Pau
Centre d'Estudis Demogràfics

 
Assentament de la població immigrada, canvi demogràfic i gestió municipal de la interculturalitat
Anàlisi del discurs i de les pràctiques de l’administració local en la gestió municipal de la interculturalitat, tenint en compte l’increment de la diversitat poblacional sorgida de la immigració internacional i les seves formes d’assentament de la població immigrada en el territori per a tot Espanya.

Domingo Valls, Andreu
Treviño Maruri, Rocío
GEDEM
 

Estudi de la fecunditat del moment: metodologia i estimadors
Proposa l'estudi dels indicadors de fecunditat del moment alternatius a l'Índex Sintètic de Fecunditat (ISF) per tal d'analitzar els determinants i les conseqüències de les variacions de l'edat mitjana a la maternitat, un factor que és clau en l'explicació del nivell de la primo-fecunditat i de les variacions dels indicadors de fecunditat del moment.

Devolder, Daniel
Centre d'Estudis Demogràfics
 

Llars de famílies reconstituïdes i equitat de gènere
Anàlisi del perfil sociodemogràfic dels cònjuges de les parelles de les llars de famílies reconstituïdes per esbrinar si el seu perfil sociodemogràfic és més heterogàmic que el que mostren les parelles de les famílies no reconstituïdes i copsar si això es tradueix en una major desigualtat de gènere en la divisió del treball domèstic.

Solsona Pairó, Montserrat
Treviño Maruri, Rocío
Centre d'Estudis Demogràfics
 

Immigració internacional i família a Espanya
Estudi de la formació de la parella entre els immigrants internacionals a Espanya, des d'una perspectiva que consideri simultàniament: i) les condicions de partida i la situació familiar del migrant, prèvia a la migració, ii) les característiques individuals i la trajectòria del migrant al país de destinació; iii) els vincles familiars i econòmics amb el país d'origen; iv) l'estructura del col•lectiu al país de destinació; v) i les pautes familiars dels països d'origen.

Esteve Palós, Albert
Centre d'Estudis Demogràfics: The WorldFam project
 

Towards a Unified Analysis of World Population: Family Patterns in Multilevel Perspective
Desenvolupament dels instruments conceptuals i analítics per establir un vincle formal entre el nivell macro i el nivell micro a la investigació demogràfica, amb una aplicació a l'estudi dels patrons mundials de formació de la família.

Esteve Palós, Albert
Centre d'Estudis Demogràfics: The WorlFam project
 

Anàlisi biosocial de les diferències de salut per sexe
Analitza les diferències en salut entre homes i dones en el context de la transició sanitària a Espanya i els Estats Units al llarg del segle XX. Es fa des d'una perspectiva generacional i a través de dos indicadors biosanitaris (diferencials de mortalitat i diferencials d'alçada adulta per sexe) i atenent a la influència de factors biològics i de factors sociodemogràfics.

Cámara Hueso, Antonio
Centre d'Estudis Demogràfics

 

Cabré Pla, Anna
Cámara Hueso, Antonio
Devolder, Daniel
Domingo Valls, Andreu
Miret Gamundi, Pau
Módenes Cabrerizo, Juan Antonio
Recaño Valverde, Joaquín
Solsona Pairó, Montserrat
Treviño Maruri, Rocío