Process

Initial accreditation (verification)

The proposals of new recognised degrees have to be submitted to a previous evaluation process: the validation (ex-ante assessment) that supposes the first stage of the degrees life cycle. In this process, the quality agencies produce an evaluation report that is binding for the University Council that is the responsible body for validation.

Once the proposal for a new undergraduate or postgraduate degree is approved, the university produces a report that gathers all the necessary information to start the validation process: aim and justification of the degree, competences that students will acquire, structure of the studies, human and material resources that the university has available and the monitoring systems designed to assure the fulfilment of all these commitments.

According to the RD 1393/2007 and in relation to the rules and conditions that apply in each case, recognised university degrees have to be summarised in study plans. These study plans have to be produced by Universities, validated by the University Council (UC) and authorised in their implementation by the Catalan Government.

In the process of validation, the UC sends study plans of Catalan universities to AQU Catalunya in order to prepare the corresponding evaluation report that is mandatory and determining. The process designed by AQU Catalunya to evaluate the proposals of new recognised degrees aims to produce the information required for the validation process, besides the authorisation of the implementation of the degrees by the Catalan Government.

With the favourable result of the two evaluations (first accreditation and implementation), the Council of Ministers proceeds to determine the recognised character of the degree and to register it in the Register of Universities, Centres and Degrees (RUCT).

Rules and documents
PE03 Creació i disseny de noves titulacions. Mapa de titulacions
Normative and methodology AQU
Proposta d'acord sobre els criteris de programació universitària per al curs 2020-21
Normativa de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb els plans d'estudis regulats pel RD 1393/2007
Normativa sobre organització acadèmica complementària  de la normativa acadèmica de caràcter general de la UAB
RD 420/2015 de Creació, reconeixement, autorització i acreditació d'universitats i centres universitaris
RD 1393/2007 pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials
Criteris de Programació dels Estudis Oficials de la UAB

Support documents. Models
Fitxa programació graus/màsters emergent 2023-2024
Fitxa programació graus/màsters reverificats 2023-2024
Fitxa programació doctorats 2023-2024
Fitxa programació Itineraris de Simultaneïtat, Minors i Dobles 2023-24
Document de Compromís de Recursos. Verificació 2023-24
Model de memòria de grau
Model de memòria de màster universitari
Model de memòria d'Erasmus Mundus
Model de memòria de Minor
Document de Compromís de Recursos i Docència. Verificació 2023-24
Consideracions académiques en la planficiació docent dels estudis UAB (Versió revisada 2021)
Competències generals de la UAB (Nivell de grau)
Guia per treballar i avaluar les competències generals de la UAB
Marc general per a la incorporació de la perspectiva de gènere en la docència universitària (AQU)