Teaching quality

Process

Validation (ex-ante accreditation)

The proposals of new recognised degrees have to be submitted to a previous evaluation process: the validation (ex-ante assessment) that supposes the first stage of the degrees life cycle. In this process, the quality agencies produce an evaluation report that is binding for the University Council that is the responsible body for validation.

Once the proposal for a new undergraduate or postgraduate degree is approved, the university produces a report that gathers all the necessary information to start the validation process: aim and justification of the degree, competences that students will acquire, structure of the studies, human and material resources that the university has available and the monitoring systems designed to assure the fulfilment of all these commitments.

According to the RD 1393/2007 and in relation to the rules and conditions that apply in each case, recognised university degrees have to be summarised in study plans. These study plans have to be produced by Universities, validated by the University Council (UC) and authorised in their implementation by the Catalan Government.

In the process of validation, the UC sends study plans of Catalan universities to AQU Catalunya in order to prepare the corresponding evaluation report that is mandatory and determining. The process designed by AQU Catalunya to evaluate the proposals of new recognised degrees aims to produce the information required for the validation process, besides the authorisation of the implementation of the degrees by the Catalan Government.

With the favourable result of the two evaluations (first accreditation and implementation), the Council of Ministers proceeds to determine the recognised character of the degree and to register it in the Register of Universities, Centres and Degrees (RUCT).

 

Rules and documents
PE03. Disseny, Creació i Extinció de noves titulacions. Mapa de titulacions
Normative and methodology AQU
Acord sobre els criteris de programació universitària per al curs 2023-2024
RD 640/2021 de Creació, reconeixement i autorització d'univesitats i centres univeritaris,i acreditació institucional de centres universitaris
RD 822/2021 pel qual s'estableix l'organització dels ensenyament universitari i del procediment d'assegurament de la seva qualitat.
RD 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat
Proposo: RD 576/2023, de 4 de juliol, per qual es modifiquen el RD 99/2011, el RD 1002/2010 i el RD 641/2021
Normativa acadèmica UAB
Criteris de Programació dels Estudis Oficials de la UAB

Support documents. Models
Fitxa programació graus/màsters emergent 2026-2027
Fitxa programació graus/màsters reverificats 2026-2027
Fitxa programació doctorats 2026-2027
Fitxa programació Itineraris de Simultaneïtat, Minors i Dobles 2026-2027
Document de Compromís de Recursos. Nova proposta 2026-2027
Model de memòria de Grau i de Màster Universitari
Model de memòria de Programa de Doctorat
Model de memòria d'Erasmus Mundus
Model de memòria de Minor
Model d'Itinerari de Simultaneïtat d'Estudis de Grau
Document de Compromís de Recursos i Docència. Verificació 2026-2027
Document d'extinció
Consideracions académiques en la planficiació docent dels estudis UAB (Versió revisada 2021)
Competències generals de la UAB (Nivell de grau)
Guia per treballar i avaluar les competències generals de la UAB
Marc general per a la incorporació de la perspectiva de gènere en la docència universitària (AQU)
Protocol d’Avaluació per a la inclusió d’estratègies metodològiques d’innovació docent específiques (REACU)