Serveis clínics

Anestèsia equins

 • A l'Hospital ens esforcem per a oferir un tracte segur i humanitari a tots els animals que s’hi visiten. Una de les vies per a assolir aquest objectiu és l’administració d’agents anestèsics i analgèsics.
 • L’anestèsia i la sedació s’utilitzen molt habitualment en medicina equina, no només per als procediments quirúrgics majors, sinó també en diferents proves diagnòstiques, tractaments i intervencions de cirurgia menor que, gràcies a l’anestèsia o la sedació, són més segurs i humanitaris.
 • En tots aquests àmbits, el Servei d’anestèsia treballa en estreta col·laboració amb els especialistes de medicina interna equina, cirurgia equina i diagnòstic per la imatge.
 • Els veterinaris que integren el servei són responsables de la valoració preanestèsica dels pacients, de la seva estreta monitorització durant l’anestèsia i de la supervisió de la seva recuperació. Una altra tasca important és el control del dolor en els pacients.
Procediments especialitzats:
 • anestèsia inhalatòria amb halotà o isofluorà;
 • anestèsia total intravenosa;
 • anestèsies locals, regionals i epidurals;
 • anestèsia equilibrada amb bloquejants neuromusculars i ventilació controlada;
 • monitorització de la pressió arterial invasiva i no invasiva;
 • capnografia;
 • pulsioximetria;
 • electrocardiografia;
 • gasometria.
Per què és necessari un anestesista?
 • Tots els procediments clínics tenen cert grau de risc, ja que l’anestèsia produeix una intoxicació reversible del sistema nerviós central que s’acompanya d’una depressió respiratòria i cardiovascular. El risc depèn del tipus de procediment diagnòstic o quirúrgic a realitzar i de l’estat del pacient.
 • En general, el risc d’accident anestèsic és baix (al voltant de l’1% en cavalls) en animals sans. Aquest risc pot disminuir-se amb una bona planificació preoperatòria, una monitorització estreta del pacient i molta experiència per part de l’anestesista. Així, una de les principals funcions del servei d’anestèsia és controlar els efectes depressors dels anestèsics per aconseguir una anestèsia suau i amb un bon despertar.
 • El Servei d’anestèsia està disponible 24h al dia, els 365 dies de l’any, per atendre qualsevol urgència que requereixi la seva intervenció.