L'estat de l'educació per al desenvolupament a les universitats

Diagnosi de l'estat de l'EpD a la universitat

L'informe "L'Educació per al Desenvolupament a la Universitat. Impulsant l'educació crítica i compromesa als estudis de grau" fa un diagnosi sobre el grau d'implementació de continguts amb perspectives de l'educació per al desenvolupament i apunta els reptes per a integrar-les en els estudis d'educació superior. 

19/10/2015


La Fundació Autònoma Solidària (FAS) ha publicat l'informe "L'Educació per al Desenvolupament a la Universitat. Impulsant l'educació crítica i compromesa als estudis de grau", fruit d'un estudi que recull i analitza dades de les vuit universitats catalanes agrupades en l'Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP). La diagnosi identifica l'estat de la qüestió i les possibilitats de consolidar continguts que incorporin les perspectives de l'educació per al desenvolupament (EpD) als estudis formals universitaris. A més, també inclou un recull de bones pràctiques d'integració curricular amb enfocament d'Epd i un conjunt de recomanacions per avançar en la seva introducció.

Quin és l'estat d'implementació de l'EpD a les universitats?

L'informe recull que els estatuts de les 8 universitats fan referència als fonaments de l'Educació per al Desenvolupament com a principis rectors o finalitats que haurien de guiar l'acció educativa, com ara l'avenç en l'eradicació de la pobresa, la voluntat de promoure un pensament crític entre l'alumnat, la defensa dels drets humans o la promoció del desenvolupament sostenible.  Pel que fa a les polítiques socials de les universitats, l'estudi mostra que els centres han evidenciat l'interès per tractar temàtiques socials, però emmarcades fora de l'àmbit de l'educació formal. Finalment, la diagnosi analitza els plans d'estudis de les 8 universitats per identificar les possibilitats d'implementació de l'EPD i conclou que "el disseny actual dels plans d'estudis mostra potencial per a la incorporació d'EpD en nombroses assignatures i titulacions". De fet, comptabilitza més de 580 assignatures afins a les temàtiques d'educació crítica.

La perspectiva d'estudiants, coordinació de graus i professionals

La diagnosi també incorpora les opinions de 892 estudiants de la UAB que van participar en una enquesta sobre les expectatives respecte del seu pas per la universitat i la seva posició sobre els plantejaments que s'aborden des de l'EpD. Més d'un 75% va expressar que "li agradaria obtenir o haver obtingut la capacitat d'analitzar globalment els fenòmens complexos del món actual".

El parer de les coordinacions de 5 titulacions de la UAB també queda recollit en l'informe, que manifesten la importància d'incorporar una formació en pensament crític però expressen també la necessitat d'equilibrar-ho amb continguts específics de les titulacions. Alhora, l'informe recull opinions que posen damunt la taula que a dia d'avui la incorporació de continguts d'EpD depèn de la voluntat del professorat. No obstant això, diu l'informe, "en tots els casos identifiquen temàtiques específiques que ja tenen en compte la sostenibilitat i la ciutadania crítica en els seus continguts". També es remarquen els Treballs de Final de Grau com a una oportunitat per introduir-hi perspectives d'educació crítica.

Finalment, l'informe recull veus de professorat, d'altres agents universitaris i d'organitzacions socials amb expertesa en la temàtica, aportant els resultats del primer seminari "L'EpD en els estudis de grau. Construint una universitat crítica i compromesa",realitzat a Barcelona el gener de 2015.Bones pràctiques d'EpD

La diagnosi plasma 9 accions educatives d'introducció de la perspectiva d'EpD en l'educació formal universitària, entre les quals, el projecte GDEE – Dimensió global als estudis de l'àmbit cientificotecnològic a la UPCl'experiència de les Aules contra la pobresa de laUdL, el  Mínor de Desenvolupament Sostenible i Ciutadania Global a la UAB i la  Clínica jurídica ambiental de la URVa través de la metodologia de l'Aprenentatge Servei (ApS).

La iniciativa de desenvolupar la diagnosi està emmarcada en el projecte "Impulsant l'Educació per al Desenvolupament a la Universitat", coordinat per la FAS, i s'ha elaborat amb la col·laboració de: Fundació Solidaritat UB, Oficina de Cooperació per al Desenvolupament de la UdG, Oficina de Desenvolupament i Cooperació (ODEC) de la UdL, Campus per la Pau UOC, Centre de Cooperació al Desenvolupament (CCD) de la UPC, UPF Solidària i ACUP, i el suport de l'Ajuntament de Barcelona i l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament.

Podeu descarregar-vos l'informe a: http://www.uab.cat/doc/diagnosiEpDuniversitats 

Més informació: Diagnosi "L'educació per al desenvolupament a la universitat" (INFORME COMPLET_Català_FAS)
Diagnosi "L'Educació per al Desenvolupament a la Universitat" (Resum Executiu_Català_FAS)
Diagnóstico "La Educación para el Desarrollo en la Universidad" (Resumen Ejecutiv_Castellano_FAS)
"Education for Development at University" (Executive Summary_English_FAS)

 

Notícies relacionades

Logotip ECIU University

L'ECIU University llança els primers micromòduls

L’ECIU University ha preparat els primers reptes i micromòduls que s’estrenaran durant el primer semestre. Part d'aquests micromòduls estan lligats a un repte específic, de manera que, mentre cursen el mòdul, els estudiants també resolen el repte proporcionat per les parts interessades (stakeholders).  

Concurs My Webtime 2019

Nova edició del concurs fotogràfic MyWebTime

S'ha convocat una nova edició del concurs de fotografia My Webtime. Com a les edicions anteriors, se seleccionaran 12 fotografies guanyadores, una per cada mes, que seran les que aniran apareixent a l'aplicació de gestió d’horaris durant tot l’any 2021. El termini de presentació d'imatges està obert fins al 15 de novembre.

Totes les notícies