CORES UAB Xarxa CORE en Patrimoni Cultural

CORE en Patrimoni Cultural

 

CORE en Patrimoni Cultural

El patrimoni cultural té un paper rellevant en la generació de models sostenibles de desenvolupament econòmic, social i cultural del territori. En els darrers anys han estat molts els exemples de valorització del patrimoni tangible i intangible com a inductor del desenvolupament econòmic territorial. Tanmateix, cal continuar articulant un discurs proactiu que permeti als territoris realitzar una avaluació o diagnòstic dels seus recursos patrimonials i en base als resultats, determinar un pla d’actuacions que activi aquests recursos per esdevenir un valor social, cultural i econòmic per a la ciutadania. Les actuacions poden ser polítiques, urbanístiques, culturals, didàctiques o turístiques, però en qualsevol cas, hauran de ser plantejades de forma creativa, integral i amb visió de futur.

La singularitat del patrimoni cultural, pel que fa a la recerca, rau en el seu caràcter interdisciplinari i transversal. És per això que és un àmbit paradigmàtic per a una universitat generalista com la UAB, que disposa de departaments, centres de recerca, i serveis cientificotècnics destacables en pràcticament totes les disciplines científiques que poden aplicar-se al patrimoni. La UAB disposa, per tant, de les capacitats tant humanes com materials necessàries per a fer projectes integrals de desenvolupament basats en el patrimoni.  La funció de la universitat i els centres de recerca en aquest discurs és el d’aportar innovació des de l’expertesa. És a dir, la generació de valor econòmic i social a partir de l’aplicació del coneixement en la cadena de valor, la seva transferència.

La xarxa de Patrimoni Cultural agrupa més de 40 grups i centres de recerca, instituts, escoles i departaments universitaris, així com infraestructures de recerca i serveis cientificotècnics en col·laboració amb el sector públic i privat. Des dels aspectes de la seva conservació, restauració, interpretació i difusió fins a la generació de nous models, integrats i sostenibles, per a la seva gestió i explotació.