CORES UAB Xarxa CORE d'Educació i Ocupabilitat

Objectius i línies de recerca

Els principals objectius de la comunitat són:

  • Fer visible la tasca investigadora dels membres de la CORE en la transferència de coneixement. Amb l’objectiu de contribuir a l’avenç de la societat, donar resposta als reptes socials i fer difusió de les seves investigacions.
  • Incrementar el nombre de projectes d’investigació, tant a nivell nacional com internacional, gràcies, entre altres factors, a la generació de noves sinergies entre agents socials i investigadors.
  • Posar a disposició dels grups de recerca integrants de la CORE els recursos materials, econòmics i humans disponibles per aconseguir nous projectes, i la transferència de la tasca investigadora al territori.
  • Dinamitzar la comunitat que investiga els temes d’Educació i Ocupabilitat, sempre tenint una visió àmplia per tal d’incorporar a la xarxa tots els agents que hi intervenen (empreses, administració publica, societat civil i agents R+D+I).