Mobilitat Internacional

Destinacions

Ajuts econòmics

En funció del pressupost s’adjudicaran els ajuts disponibles entre l'alumnat dels centres propis i de la Escola FUAB Formació, que hagin obtingut una plaça en el marc del UAB Exchange Programme. Els fons econòmics poden provenir de la UAB o del Programa Erasmus+. S'atorgarà com a màxim un ajut per persona. Per tal d’afavorir que el major nombre de participants d’aquest programa puguin gaudir de finançament, els ajuts atorgats de fons UAB, de fons Erasmus i els ajuts específics per les estades a Àsia, seran incompatibles entre ells i amb altres ajuts d’igual o superior quantia dels quals la UAB en pugui tenir coneixement. En el cas de gaudir de dos ajuts que siguin incompatibles, l'alumnat haurà de renunciar per escrit a un d’ells.

La resolució d’adjudicació de places de destinació de la convocatòria no implica necessàriament la concessió d’un ajut econòmic, que dependrà de l’aprovació dels pressupostos destinats als programes per les diferents institucions implicades. Els ajuts s’atorgaran seguint els mateixos criteris utilitzats durant el procés de selecció fins a cobrir la totalitat dels fons disponibles. En tots els casos els ajuts s’adjudicaran per ordre de nota de participació obtinguda en la convocatòria de mobilitat.

D'acord amb l' Article 174 de la Normativa Acadèmica de la UAB, l'alumnat que hagi fet una estada d’intercanvi amb el UAB Exchange Programme en convocatòries anteriors no poden tornar a gaudir d’un ajut en el mateix programa.

A continuació trobaràs informació més detallada de cadascun dels ajuts.

AJUT UAB:

La UAB disposa d’una partida pressupostària pròpia per a beques per a l'alumnat dels centres propis i dels adscrits de la Escola FUAB Formació. Aquests ajuts s'atorgaran d'ofici entre l'alumnat amb plaça assignada. Els imports d’aquestes beques dependran del període d’estada a la universitat de destinació:
• estada de Curs complet: 1.200€
• estada d’un semestre: 750 €
• estades iguals o inferiors a 3 mesos: 500 €

Forma de pagament dels ajuts de la UAB: 

L’ajut s'abonarà per transferència bancària en dos pagaments: per accedir al primer pagament, del 80% del total de la beca, caldrà a l'Àrea Personal del SIA 1) haver emplenat l’apartat de dades bancàries, 2) adjuntar el document de compromís signat digitalment, 3) adjuntar el document acreditatiu de la cobertura d’una assegurança mèdica i de responsabilitat civil 4) adjuntar la Declaració de responsabilitat de viatge signada digitalment i 5) adjuntar el certificat d’arribada. Tots aquests passos són imprescindibles per rebre el pagament.

El segon pagament serà del 20% restant, es farà a la tornada de l'alumnat i un cop hagi adjuntat a l’Àrea Personal del SIA el certificat d’estada.

 

AJUTS DEL PROGRAMA ERASMUS+ PER ESTADES A TERCERS PAÏSOS NO ASSOCIATS 

Erasmus+ UAB KA171 i UAB KA131: Els ajuts s’atorgaran seguint els criteris de selecció establerts en la convocatòria (nota de participació), en funció del pressupost disponible i l’alumnat sol·licitant de suport a la inclusió i de la importància estratègica per a la UAB de l’acord amb la universitat de destinació. Es consideren d’importància estratègica per a la UAB pel curs 2024/25 les universitats dels països següents: Argentina, Austràlia, Canadà, República de Corea, Egipte, Estats Units d’Amèrica, Japó, Mèxic, Regne Unit, Xile, Xina i Xina Taipei (Taiwan). 

Erasmus+ A4U KA171: Aquests ajuts els gestiona el consorci de la Alianza 4 Universidades, per a estades a Rússia, Sudàfrica, Iran, Indonèsia i Vietnam. Més informació sobre destinacions i terminis aquí.

Forma de pagament dels ajuts del Programa Erasmus+ UAB: 

L'alumnat beneficiari cobrarà l’ajut provinent del programa Erasmus+ per transferència bancària en dos pagaments: el primer, després de marxar, per un import aproximat del 70% del total adjudicat. Per accedir al primer pagament caldrà a l'Àrea Personal del SIA 1) haver emplenat l’apartat de dades bancàries, 2) adjuntar el conveni de subvenció signat digitalment, 3) adjuntar el document acreditatiu de la cobertura d’una assegurança mèdica i de responsabilitat civil 4) adjuntar la Declaració de responsabilitat de viatge signada digitalment i 5) adjuntar el certificat d’arribada. Tots aquests passos són imprescindibles per rebre el pagament.

El segon pagament, amb la quantitat restant, s’efectuarà quan l'alumnat hagi tornat i realitzat els següents tràmits: 1) adjuntat a l’Àrea Personal del SIA el certificat d’estada signat per la universitat de destinació (on també han de constar clarament les dates d’inici i fi de l’estada: DD, MM i AAAA) i 2) emplenat l’informe sobre l’estada realitzada que rebrà per correu electrònic a la seva adreça institucional.

 

INFORMACIÓ GENERAL dels ajuts gestionats per la UAB (ajut UAB i ajuts Erasmus+ UAB):

Per tal de garantir l'agilitat en el pagament dels ajuts es recomana que adjunteu un “Certificat de titularitat del compte bancari” a l'Àrea Personal del SIA.

L'alumnat que no hagi lliurat la documentació exigida en la data informada en el moment de la concessió de l’ajut, es donarà per renunciat l’ajut i per tant se’ls requerirà la devolució de l’import que se’ls hagués abonat.

L'alumnat que a data 30 de novembre del curs següent a l’estada no hagin lliurat la documentació exigida, es donarà per renunciada la beca i, per tant, se’ls requerirà la devolució de l’import que se’ls haguera abonat.

L'atorgament de qualsevol d'aquests ajuts estarà supeditat al compliment dels requisits per part de l'alumnat.

 

AJUTS ESPECÍFICS PER A ESTADES A ÀSIA (incompatibles amb l’ajut de la UAB i amb els ajuts Eramus+):

  • Japó: JASSO: 80,000yens/mes o 669€/mes; MEXT (N2 japonès) 117,000 yens/mes o 979€/mes
  • Corea del Sud: DUO: 1.000€/mes (només 4 mesos); Global Korea Scholarship: 388€/mes (només 4 mesos)
  • Xina (Rep. Popular de): Trobareu informació al web del SEPIE: Agència Espanyola per a la Internacionalització de l'Educació, http://sepie.es/internacionalizacion/convocatorias.html 

Per conèixer les especificitats d'aquests ajuts específics per a estades a Àsia, podeu adreçar-vos a: uab.exchange.programme@uab.cat

 

AJUTS COMPLEMENTARIS PER A TOTS DOS PROGRAMES ERASMUS+ I UAB Exchange Programme

AJUT MOBINT

L’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) convoca cada any ajuts a la mobilitat internacional (convocatòria MOBINT). En convocatòries anteriors, l’import va ser de 200€ mensuals amb un màxim de 6 mesos.*

Més informació a Ajuts a la mobilitat internacional

Les persones interessades hauran de cursar la sol·licitud directament a l’AGAUR dintre dels terminis establerts per la pròpia agència.

 

ALTRES AJUTS COMPLEMENTARIS

Hi ha altres ajuts que atorguen Països, Comunitats Autònomes, Consells Comarcals, Fundacions, etc. Aquests ajuts són compatibles amb la resta d'ajuts esmentats.

 

Places programa UAB Exchange Programme 2021-2022
Places programa UAB Exchange Programme 2021-2022 ASIA
Condicions addicionals estudiants medicina