La UAB Aposta pel coneixement i la innovació

Història de l'Esfera UAB

INICI

El concepte Esfera UAB es troba en el Pla Director de la UAB 2002-2006. En l’apartat de Eix de la Recerca, es defineix l’Esfera UAB com un potent pol científic i tecnològic i centre neuràlgic de generació i transferència de coneixements, format per la Universitat i pels diversos centres de investigació del campus i els participats i/o adscrits de la UAB. En el Pla, es proposava com a objectiu l’increment de les sinergies, enfortint les xarxes derivades d’activitats ja consolidades però també la definició d’àrees temàtiques en funció de dissenyar accions estratègiques innovadores, així com projectar cap a l’entorn social i econòmic l’activitat de recerca de la Universitat.

El 2007 la UAB com a promotora, amb la col·laboració de l’IRTA i el CSIC va fundar el Parc de Recerca UAB per facilitar la interacció entre la recerca, el món empresarial i la societat. El PRUAB dona servei a tots els instituts i departaments de la Universitat, i coordina accions de suport amb els centres de recerca de l’Esfera, constituint un eix fonamental per l’impuls de la innovació de l’entorn econòmic i social.

CAMPUS D’EXCEL·LÈNCIA INTERNACIONAL

L’any 2009, la concessió del projecte Campus d’Excel·lència Internacional (CEI) «Una aposta pel coneixement i la innovació» va permetre implementar l’estratègia prevista per la Universitat. Al mateix temps, les instàncies comunitàries van impulsar les polítiques d’estratègia d’especialització intel·ligent (RIS3), en que les agregacions universitat – territori i la quàdruple hèlix constituïen eines essencials per a possibilitar l’increment de la competitivitat de les regions europees, oferint a la UAB un marc conceptual idoni per desenvolupar l’Esfera.

Més enllà de l'execució de les actuacions previstes, el projecte UAB CEI va contribuir a generar polítiques transformadores, a impulsar projectes multiinstitucionals emmarcats en un treball en xarxa estratègic, amb nous models de clúster i aliances, i a iniciar una reflexió profunda sobre el desenvolupament d'ecosistemes de coneixement i innovació.

L'evolució del projecte de campus d'excel·lència UAB-CEI va generar al concepte d'Esfera UAB-CEI, que es pot interpretar com un partenariat en el qual la Universitat va assumir un paper central.

Tot i la discontinuïtat del CEI, la col·laboració estable entre UAB i els centres de l’Esfera ha permès en els darrers anys uns notables resultats que es reflecteixen en una millora progressiva en els indicadors de recerca i transferència de la nostra universitat.