Vés al contingut principal

Impacte de Citació Normalitzat per Categories (Category Normalised Citation Impact - CNCI)

Indicador d'impacte normalitzat per camp/disciplina, temps i tipus de document. Mostra com funciona un article o grup d'articles en relació amb les línies de base i, per tant, posa les cites en context.

És un indicador valuós i imparcial d'impacte independentment de l'edat, l'enfocament del tema del tipus de document. Un valor CNCI d'1 representa la mitjana de cites a nivell mundial. Els valors superiors a 1 es consideren per sobre de la mitjana i els valors per sota d'1 es consideren per sota de la mitjana.

Si no és possible proporcionar l’indicador CNCI, ANECA-CNEAI també admet com a vàlid l'Indicador de Cites de Revistes (Journal Citation Indicator-JCI).