Cap del Gabinet del Rectorat - Funcions dels Ómbits que en depenen

 • Assistir al Rector/a i al seu Equip en l’organització de l’agenda d’activitats.
 • Dirigir les tasques administratives pròpies del Rector/a.
 • Coordinar les activitats de protocol en què participa el Rector/a.
 • Coordinar les relacions institucionals i internacionals del Rector/a.
 • Coordinar les relacions del Rector/a amb els mitjans de comunicació.
 • Planificar i difondre les publicacions i la documentació d’interès i fer-ne el seguiment.
 • Totes les de naturalesa anàloga que li encarreguin.

Dissenyar, coordinar i executar la política de comunicació i de promoció de la UAB, sota les directrius del Pla Director i de l’Equip de Govern de la Universitat:
 
 • Elaborar i implantar els canals generals propis de la Universitat (Portal web, UABDivulga, xarxes socials, canals videogràfics, etc.) que projectin la UAB, la seva docència, la recerca i les activitats arreu del món.
 • Impulsar la relació amb els mitjans de comunicació per tal de promocionar la Universitat, consolidar la seva marca i incrementar la seva reputació. 
 • Promocionar l’oferta docent de la UAB (graus, màsters i doctorats) arreu de l’Estat i a nivell internacional, per tal de captar els millors estudiants.
 • Garantir el desenvolupament de la Identitat Visual (Marca UAB), i supervisar la seva correcta aplicació.
 • Gestionar la demanda d’informació dels futurs estudiants i d’altres usuaris a través de diferents canals.
 • Col·laborar en la gestió de la informació i comunicació interna.