Formació

Requisits

Els requisits mínims per optar a una residència inclouen:

 • Ser llicenciat/ada en veterinària
 • Haver fet un internat d’un any en un hospital de prestigi
 • Dominar les llengües catalana o espanyola i l’anglesa per una bona comunicació oral i escrita
 • Poder-se col·legiar al Col·legi de Veterinaris de Barcelona.

També es té en compte l’interès demostrable en l’especialitat i l’experiència professional prèvia. Els/les veterinaris/àries estrangers/es poden optar al programa de residències sempre que tinguin el títol homologat / reconegut i, en cas de ser de fora de la Comunitat Europea, disposin d’un permís de treball.

Cada especialitat pot afegir requisits addicionals.

Obligacions

Un cop acceptat/da al programa de residències, el/la resident queda subjecte a les següents obligacions:

 • Signar un conveni de col·laboració entre la persona interessada, la FHCV i la UAB;
 • Matricular-se en el curs “Residència Veterinària” de l’Escola de Postgrau de la UAB. La matrícula s’haurà de renovar anualment durant tota la durada de la residència. El cost de la matrícula és aproximadament de 550€ anuals i va a càrrec del/de la resident;
 • Acceptar i complir el reglament de la FHCV;
 • Acceptar les instruccions rebudes per part del/de la Diplomat/da supervisor/a de l’especialitat segons les directives del Col·legi Europeu corresponent;
 • Acceptar el reglament del Col·legi Europeu corresponent i comprometre’s a realitzar l’examen d’obtenció del diploma corresponent de la seva especialitat;
 • Sotmetre’s a un període de prova amb avaluacions periòdiques.
Certificat d’aprofitament

Un cop finalitzat el programa de residència, l’Escola de Postgrau de la UAB emetrà un certificat d’aprofitament sempre que:

 • El/la Diplomat/da supervisor/a realitzi una avaluació favorable de l’alumne
 • S’hagi satisfet l’import de les matrícules de la totalitat del curs
 • I s’abonin les taxes corresponents