Formació

Confidencialitat i protecció de dades

  • Tota la informació continguda als historials de pacients de l’HCV és estrictament confidencial i les dades personals dels propietaris estan protegides pel Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD).
  • La còpia dels historials està permesa únicament amb finalitat docent un cop signat el document de cessió de dades.
  • En cap cas està permesa la còpia o reproducció en cap suport ni per cap mitjà de les dades personals dels propietaris ni de fotografies o gravacions en què apareguin propietaris.
  • No es permet gravar, copiar imatges radiogràfiques, ecogràfiques o quirúrgiques ni fer fotografies dels pacients sense el consentiment exprés del veterinari responsable i únicament amb finalitat docent. En qualsevol cas, està absolutament prohibit copiar o distribuir imatges, parts d’imatges, històries clíniques o parts d’històries clíniques a través d’Internet. Cap professor, veterinari o treballador contractat per l’HCV o la UAB té autoritat per modificar o variar aquestes condicions en cap dels seus termes.

 

Si us cal informació d’un pacient per motius docents:
  • Sol·liciteu els historials a la recepció de l’HCV;
  • Signeu el document de cessió d’historials, feu les còpies i retorneu-los a la recepció de l’HCV abans de dues hores;
  • Un cop fet el treball, és imprescindible que retorneu TOTES les còpies que hagueu fet per tal que puguem procedir a la seva destrucció segons marca la llei.
  • Si lliureu el treball personalment a un professor, heu de lliurar-li en el mateix moment les còpies que hagueu fet de l’historial.
  • Si feu el lliurament per via electrònica, heu de portar les còpies a la recepció de l’HCV. Mentre no ens consti que heu retornat les còpies dels historials, no s’avaluaran els treballs que presenteu.

Per qualsevol dubte sobre temes docents podeu contactar amb el director docent de l’HCV, el Dr. Jaume Martorell (jaumemiquel.martorell@uab.cat). Si voleu més informació o teniu dubtes sobre qualsevol aspecte de les normes de conducta, el tracte amb els clients o la protecció de dades, podeu adreçar-vos a Dídac Segura, responsable de comunicació de l’HCV (comunicacio.hcv@uab.cat).

Reiterem el nostre desig de que la vostra estada a l’HCV sigui ben profitosa i us agraïm per avançat la vostra col·laboració.