Màsters Oficials

Expedició del títol

Sol·licitud
 
Per sol·licitar el títol i la seva forma de lliurament, has d'haver superat totes les assignatures i que el teu expedient es trobi tancat en disposició de títol. Pots consultar l'estat del teu expedient en l'apartat de matrícula i expedient, clicant a "Consulta de l'expedient acadèmic i de qualificacions", connectant-te a l'adreça: http://sia.uab.cat .

Si l'expedient està tancat en disposició de títol, pots sol·licitar-lo presencialment o bé seguir el procediment que s'indica en el document d'autosol·licitud del títol.
 
Fes el tràmit
 
Taxa

Recorda que hauràs d'abonar la taxa establerta en el decret pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya d'aquell any. 
 
Documentació
 
- DNI, NIE o passaport (original i fotocòpia).
- Carnet de família nombrosa (original i fotocòpia), si s’escau.
 
Legalització del títol
 
Per tal que els documents acadèmics espanyols produeixin efectes a l'estranger cal legalitzar-los. Aquest procediment consta de diferents passos, segons si el document és un títol oficial o bé una titulació pròpia.
 
-En aquest enllaç trobaràs la informació necessària per legalitzar el teu document si es tracta d'un títol oficial.
-En aquest enllaç trobaràs la informació necessària per legalitzar el teu document si es tracta d'un títol propi.