Màsters Oficials

Legalització de documents estrangers

Legalització de documents estrangers

La legalització és el procediment de validació mitjançant el qual s'acredita l'autenticitat de documentació oficial estrangera (certificacions acadèmiques, titulacions, etc.). Si en un procediment administratiu amb la UAB has d'aportar documentació oficial estrangera, aquesta documentació ha d'estar legalitzada o no, depenent del país d'expedició de la documentació (casos A, B o C següents):

a) Documents oficials emesos en països de la Unió Europea: no s'exigeix cap mena de legalització per als documents expedits en estats membres de la Unió Europea o signataris de l'Acord sobre l'espai econòmic europeu. Igualment, s'eximeix de legalització els documents expedits per Suïssa, per acord bilateral amb la Unió Europea.

b) Documents expedits en països que han subscrit el Conveni de l'Haia de 5 d'octubre de 1961: és suficient la legalització única o postil·la estesa per les autoritats competents del país.

c) Documents expedits a la resta de països: has de legalitzar-los per la via diplomàtica; el procediment generalment establert des del dia 10 de juny de 2013 és el següent:

  • Segell del ministeri d'educació del país d'origen. En el cas de titulacions i certificacions acadèmiques expedides per universitats brasileres, no és necessari el segell d'aquesta institució.
  • Tots els documents estrangers legalitzats pel Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació des del dia 10 de juny de 2013 (independentment de la data d'emissió del document) han d'incorporar en la seva última signatura de legalització una etiqueta transparent de seguretat.
  • A partir d'aquesta mateixa data, els documents estrangers degudament legalitzats per ambaixades o consolats d'Espanya en altres països, sempre que incorporin l'etiqueta de seguretat esmentada, tenen plena validesa a Espanya i no cal la legalització posterior de la Secció de Legalitzacions del Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació.

Pots consultar més informació al web del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport i a la nota informativa 11/2013.

Traducció oficial
Quan hagis d'aportar documentació estrangera oficial a la UAB, has de tenir en compte la llengua en què ha estat expedida i també el procediment administratiu que inicies (1 o 2):

1) Procediment d'homologació de títol estranger: en aquest procediment els documents expedits en idiomes diferents del català o el castellà s'han d'acompanyar de traducció oficial al català o al castellà feta per un traductor o traductora jurat degudament autoritzat o inscrit a Espanya. Consulta la llista actualitzada dels traductors jurats nomenats pel Ministeri d'Assumptes Exteriors i de Cooperació espanyol.

2) En la resta de casos has de tenir en compte la llengua en què ha estat expedida la documentació que aportes:

  • Documents expedits en català, castellà o anglès: no cal la traducció oficial dels documents expedits en català, castellà o anglès.
  • Documents expedits en francès, italià o portuguès: la Universitat Autònoma de Barcelona accepta una traducció efectuada pel Servei de Llengües de la UAB dels documents expedits en francès, italià o portuguès, o també una traducció jurada.
  • Documents expedits en altres idiomes: els documents expedits en altres idiomes s'han d'acompanyar d'una traducció al català o al castellà feta per un traductor o traductora jurat degudament autoritzat o inscrit a Espanya. Consulta la llista actualitzada dels traductors jurats nomenats pel Ministeri d'Assumptes Exteriors i de Cooperació espanyol.