Estudiar

Matrícula

Matrícula màsters propis

La matrícula serveix per formalitzar el teu ingrés al programa i atorgar-te els drets al títol o certificat corresponent en la mesura en que el superis.

1. Dates de matrícula

La matrícula es realizarà un parell de setmanes abans de l'inici de les classes.
Unes setmanes abans de l’inici del màster/postgrau rebràs un correu amb tota la informació sobre el procés de matrícula.

2. Documentació necessària per formalitzar la matrícula

- Original i fotocòpia del títol que dóna accés al màster o del certificat acadèmic oficial que n’acrediti l’expedició.

- Original i fotocòpia del certificat acadèmic dels estudis que donen accés al màster, en què figurin el període en anys acadèmics de la titulació, les matèries cursades i els crèdits i les qualificacions obtinguts.Informació per a estudiants amb una titulació obtinguda a una universitat estrangera

La documentació referent al títol i al certificat acadèmic expedida per institucions de la Unió Europea, de països signataris de l’acord sobre l’espai econòmic europeu i de Suïssa, ha de ser oficial i haver estat expedida per les autoritats competents.

La documentació referent al títol i al certificat acadèmic expedida per institucions de països extracomunitaris ha de ser oficial, expedida per les autoritats competents i legalitzada per via diplomàtica o, si escau, mitjançant la postil·la del Conveni de La Haia o del Conveni Andrés Bello.

Traducció de documents expedits a l’estranger

S’accepta tota la documentació expedida en català, castellà o anglès. Pel que fa a la documentació expedida en francès, italià o portuguès, se’n pot tramitar la traducció al Servei de Llengües de la UAB. La persona interessada s’ha de fer càrrec d’aquesta gestió i de les despeses que comporti. En tots els altres casos cal adjuntar la corresponent traducció al català, al castellà o a l’anglès, efectuada per un traductor jurat, per qualsevol representació diplomàtica o consular de l’estat espanyol a l’estranger, o per la representació diplomàtica o consular a Espanya del país del qual és nacional la persona sol·licitant.