Estudiar

Curriculars i extracurriculars

Les pràctiques acadèmiques externes poden ser curriculars o extracurriculars:

- Les curriculars s’integren dins dels plans d’estudis, tenen valor en crèdits ECTS i la durada prevista en el pla d’estudis corresponent, segons l’equivalència establerta pels crèdits ECTS.

- Les extracurriculars no formen part del pla d’estudis i tenen un caràcter totalment voluntari per a l'estudiant. Han de tenir una vinculació directa amb els estudis que s'estiguin cursant i una durada no superior al 50% de la dedicació d’un curs acadèmic (750h). S’entén per curs acadèmic el període comprès entre el setembre d’un any i el setembre de l’any següent.