Estudiar

Normativa general pràctiques de grau

Normativa general de pràctiques

Normativa general

Les pràctiques dels graus de Turisme i Direcció Hotelera tenen com a finalitat que els estudiants entrin en contacte amb la realitat laboral del sector.

Els objectius principals són:

1. Apropar l'estudiant a la realitat laboral del sector.

2. Ampliar i aplicar els coneixements teòrics dels diferents aspectes treballats durant els estudis.

3. Adquirir experiència i coneixement en el món professional real.

4. Facilitar la generació de capacitats professionals.

5. Donar compliment a la concepció del cicle docent de les pràctiques.

Tutors
- Tutor d'empresa: qui ha de vetllar pel seguiment i acompliment dels objectius establerts durant aquest període de formació a l'empresa.
- Tutor de pràctiques a l'escola: qui informa de l'avaluació i seguiment de les pràctiques i tutoritza en la seva realització.
 

1. Les pràctiques acadèmiques externes poden ser curriculars o extracurriculars.

a) Curriculars: les que s’integren dins dels plans d’estudis, tenen valor en crèdits ECTS i la durada prevista en el pla d’estudis corresponent segons l’equivalència establerta pels crèdits ECTS.
 
b) Extracurriculars: les no formen part del pla d’estudis i que, per a l’estudiant, tenen un caràcter totalment voluntari. Han de tenir una vinculació directa amb els estudis que s'estiguin cursant i una durada no superior al 50% de la dedicació d’un curs acadèmic. S’entén per curs acadèmic el període comprès entre el setembre d’un any i el setembre de l’any següent.
 

2. Requisits d’accés

a) En el cas de pràctiques acadèmiques externes curriculars, estar matriculat a l’assignatura vinculada del pla d’estudis corresponent.

b) En el cas de les pràctiques acadèmiques externes extracurriculars:

Estar matriculat a l’ensenyament universitari al qual es vinculen les competències bàsiques que l'estudiant ha d’adquirir amb les pràctiques.

• Haver realitzat unes pràctiques curriculars prèvies.

• Durant el curs de realització de les pràctiques l'estudiant s'ha d'haver matriculat en el nombre de crèdits necessari per superar els 120 crèdits en el moment de finalització d’aquell curs.

• Tenir l’autorització del/la tutor/a de pràctiques.

 
c) No mantenir una vinculació laboral amb l’entitat col·laboradora on es vulguin fer les pràctiques o una relació de parentiu de fins a segon grau amb algun directiu o amb el tutor o tutora extern.
 

3. Convenis de cooperació educativa

La Universitat Autònoma de Barcelona subscriu convenis de cooperació educativa per a les pràctiques acadèmiques externes de caràcter curricular. La subscripció d’aquest conveni entre l’empresa, l’estudiant i l’escola és obligatòria per fer les pràctiques externes.
 
Cap estudiant, sota cap circumstància, pot incorporar-se a un lloc de pràctiques sense el conveni corresponent. Aquest és el document que, entre d’altres qüestions, garanteix la correcta cobertura en cas d’accident.  
 
Tots els convenis de pràctiques dels estudis de l’Escola FUAB Formació - Turisme i Direcció Hotelera s’han de gestionar a través de la Unitat de Pràctiques i Borsa de Treball de la Fundació UAB.

Tots els estudiants de grau queden coberts per l’assegurança de l’escola en el moment de formalitzar la matricula. L’assegurança escolar del curs cobreix l’estada de pràctiques compresa de 08 de setembre a 05 de setembre de l'any següent.

4. Signatura de convenis de cooperació educativa
Els convenis es signaran amb certificat digital. Pots gestionar el teu certificat digital a l' idCAT.

5. Tutors/es de pràctiques

Tots els estudiants tenen assignat/da un/a tutor/a docent de pràctiques el/la qual els informarà de l’avaluació i seguiment de les seves pràctiques i els tutoritzarà en la seva realització.